Volební program pro komunální volby 2018 - České Budějovice

SPOLEČNĚ OTEVŘEME MĚSTO

Veřejný zájem musí převládnout nad korupčními praktikami a klientelismem. Na ztracenou důvěru v politiku a pro lepší hospodaření s majetkem města nabízíme lék: Průhledné hospodaření, rozhodování s účastí občanů a jasné závazky. Rozumíme novým technologiím. A dokážeme je využít k usnadnění života, ke komunikaci s úřady z domova a k věrohodnější demokratické správě města.

I Ty rozhoduješ!

 • Prosadíme participativní rozpočet, díky kterému občané rozhodují o využití určené části rozpočtu města přímo. Mohou tak menšími projekty aktivně přispět ke zlepšení míst, která politici přehlíželi.
 • Místní referenda z iniciativy města i občanů k zásadním rozhodnutím o investicích nebo budoucnosti města. Budou vyhlašována souběžně s volbami, město bude o referendu aktivně a vyváženě informovat.
 • Fórum občanů jako poradní hlas. Chceme posílit kontakt mezi správou města a občany. K tomu budou sloužit osobní setkání a internetová platforma.

Budějovice bez korupce

 • Konec trafik a feudálních praktik. Transparentní nominace do orgánů městských firem.
 • Úřad bez korupce, férové podmínky namísto klientelismu. Důsledný postup proti nepoctivým úředníkům, v oprávněných případech vyhazov. Nezalekneme se ani tajemníka.
 • Kompetentní úředníci vítáni. Důstojné osobní ohodnocení pracovitých úředníků, důraz na odbornost a vzdělávání. Úřad musí vyjít vstříc všem, kteří jsou ochotní se učit nové věci.

Příkladem v transparenci

 • Naučíme město informovat občany. Občany bereme jako partnery, ne jako pouhé přísedící. Chceme od počátku veřejně projednávat všechny důležité projekty a stavby. Zabráníme nevýhodným prodejům, o kterých se veřejnost dozví, až když už je pozdě. Zlepšíme systém zasílání aktualit občanům.
 • Otevřená jednání rady a komisí: jmenovitá hlasování Rady, jednání přístupná zástupcům opozice a umožní-li to zákon, i veřejnosti.
 • Skutečně transparentní rozpočet – rozklikávací online rozpočet propojený s fakturami, výběrovými řízeními atp., který zvládne pohodlně ovládat i laik.
 • Podpoříme vznik komunitního nebo veřejnoprávního webu a tištěných radničních novin, s nezávislou redakcí, informující o činnosti města, otevřený názorům občanů a opozice.
 • Městské firmy stejně transparentní jako město samo. Transparentní příprava dotačních programů i udělování dotací.

Chytré město

 • Smart city znamená promyšlený koncept využívání technologií, ze kterého profituje město, podnikatelé i obyvatelé. Nedovolíme, aby se stal záminkou pro nesmyslné vyhazování peněz za předražené digitální hračky, jako například “chytré lavičky”.
 • Digitální identita občana, která usnadní komunikaci s úřady z domova i zapojení do rozhodování o městě.
 • Otevřená data, která umožní např. tvorbu užitečných aplikací (vytíženost přepážek a úředníků, statistické údaje a jejich porovnání s ostatními městy, online stav dopravy, ...).
 • IT konzultant pro občany, který lidem poradí například při komunikaci s úřadem. Město může využít už existujících neziskových služeb.
 • Postupný přechod na svobodný (open source) software – zajistíme přechod úřadů na svobodný software kdekoliv je to možné. Svobodný software bude rozšířen i do škol, nemocnic a dalších organizací zřizovaných obcí.

MĚSTO PRO ŽIVOT

Město je živý organismus. Každé větší rozhodnutí zasáhne několik generací. I ta malá ovlivňují každodenní chod města a musí na sebe logicky navazovat. Je důležité rozhodovat promyšleně a s dlouhodobou vizí. Chceme, aby Budějovice byly ještě lepším místem k životu. Příkladem jiným městům. Napravíme zanedbávání okrajových částí a nedostatečnou spolupráci s okolními obcemi. Ochráníme přírodu ve městě. Posuneme Budějovice dopředu.

Více samosprávy, lepší plánování

 • Samosprávné městské části namísto centralizovaného řízení. Zřídíme místní zastupitelstva “bez tajemníka”, která budou rozhodovat o lokálních problémech. Nebudou mít vlastní úřad, administrativu bude nadále řešit magistrát. Malým čtvrtím umožníme vznik tzv. osadního výboru.
 • Velké Budějovice – rozšíření Budějovic o okolní obce. Jsme krajské město s nejmenší rozlohou v republice. To omezuje udržitelný rozvoj města i celé aglomerace. Připojené obce si budou moci ponechat místní zastupitelstvo a větší část ze zvýšených příjmů dle rozpočtového určení daní.
 • Městský architekt na plný úvazek. Otevřená příprava územního plánu. Koncepční plánování. Nestačí vytvářet drahé dokumenty – připravené plány se musí dodržovat.

Zelené a čisté město

 • Ochrana a rozvoj rekreačních území, z nichž nejcennější je Stromovka. Zabráníme její fragmentaci. Obnovíme funkci Bagru jako koupaliště. Zlepšíme vybavenost (znovuotevření občerstvení, lavičky, naučná stezka o historii města) a propojení s okolními sportovišti.
 • Dalším pokladem jsou vodní toky a jejich okolí, považujeme za stěžejní zatraktivnění a zpřístupnění i dalších břehů Malše, Vltavy i např. Dobrovodské a Mlýnské stoky. Dohlédneme na revitalizaci Háječku a opravu zanedbaného altánku. Budeme dbát o Sokolský ostrov a další parky. Nedovolíme zničení území u Malého jezu.
 • Výrazné zlepšení čistoty ulic a veřejných prostranství ve městě. Na hojně navštěvovaných místech koše na tříděný odpad. Systematická podpora třídění odpadu.
 • Kvalitní odborná péče o zeleň, levná opatření pro přírodu ve městě (např. ohleduplné sečení, “motýlí louky”).
 • A navíc: Lepší zázemí pro obyvatele i návštěvníky města (WC, umývárny, půjčovny kol, informační tabule). Modernější osvětlení – úspornější a šetrnější k přírodě a spánku.

Město, které nenudí a žije

 • Otevřené architektonické soutěže se musí stát standardem při každé velké investici do veřejného prostoru a vybavenosti.
 • Ozelenění náměstí Přemysla Otakara II. – nejprve na zkoušku v květináčích. Osvědčí-li se, pak natrvalo. Rozvoj Senovážného a Mariánského náměstí s ohledem na dosluhující zákryt Mlýnské stoky, respektive možnou stavbu nové budovy Jihočeského divadla.
 • Oživení přirozených místních center. Například náprava neutěšeného stavu náměstí v Suchém Vrbném (a bývalého kina). Budeme usilovat i o oživení oblasti v ose E. Rošického – od parku 4 Dvory po revitalizované Výstaviště. Kulturní život patří na oba břehy Vltavy!
 • Rekonstrukce Slavie v režii města. Připravíme rekonstrukci KD Vltava tak, aby vyhovovala současným potřebám a nárokům (např. akustickým) – do té doby žádné velké investice!
 • Odmítáme bourání sportovní haly. Po řádné soutěži můžeme podpořit výstavbu druhé haly.
 • Transparentní záměr podpory sportů na amatérské nebo profesionální úrovni. Sladěný s dalšími městy dle jejich úspěchů (např. písecká házená, ledenický baseball, ...).
 • Evidence veřejných sportovišť, jejich efektivní využívání a veřejná přístupnost.

Podpora místního podnikání

 • Budeme usilovat o kvalitní podnikatelské prostředí v obcích tak, aby nebyla svévolně mařena aktivita místních občanů a firem.
 • Podporu místního podnikání, transparentnost a otevřenost ve vztazích města, občanů a podnikajících subjektů považujeme za základ ekonomického rozvoje obcí a regionů.
 • Upřednostňujeme drobné lokální obchodníky před nadnárodními obchodními řetězci.

BUDĚJOVICE PRO VŠECHNY GENERACE

Moderní civilizovaná společnost stojí na kvalitních veřejných službách. Bez nich nemohou Budějovice udržitelně prosperovat, být soudržné, nazývat se vyspělým městem. V řadě oblastí doplácíme na zanedbání v předchozích dekádách. Je čas to napravit. Přitom musíme dlouhodobě hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Bez plýtvání, proti privatizaci zisků a socializaci nákladů!

Město, odkud mladí neutíkají

 • Vždy dostatek míst ve školkách. Školky nesmí být přeplněné. Připravíme je na přijímání dvouletých dětí. Díky tomu nová místa zajistíme rychleji a levněji.
 • Kvalitní vzdělání a konec nesmyslné spádovosti základních škol. Budeme s řediteli pracovat na zlepšení kvality, zejména na školách s horší pověstí. Nabídneme třídy s prvky alternativní výuky. Přijímací řízení se přiblíží tomu do MŠ.
 • Spolupráce s Jihočeskou univerzitou a vysokými školami. Podpora vědců, technologických inovací a start-upů.
 • Podporujeme zavádění demokratických principů na úrovni škol. Co školu trápí, ví nejlépe škola sama. Chceme posílit zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování škol, a to formou samosprávných orgánů. Je nutné dodržovat pravidla otevřeného hospodaření a jednání (Transparentní organizace). Výměnu informací mezi školou, žáky a rodiči zajistí elektronický systém postavený na svobodném softwaru, aby náklady na komunikaci byly co nejlevnější a komunikace přehledná a efektivní.
 • Dostupné sportovní vyžití a vstřícnost k nezávislé kultuře: studentské festivaly, hudební kluby, ochotnická divadla, ...
 • Obnovíme Studentský parlament. Zřídíme pro něj internetové stránky a diskusní fórum, umožníme hlasování on-line. Nepřítomní členové budou zastupitelní náhradníky.

Důstojné stáří

 • Celoživotní vzdělávání ve spolupráci s neziskovými organizacemi i školami. Zkušenosti seniorů nepatří do starého železa, nově nabyté znalosti mohou uplatnit nejen v práci.
 • Mezigenerační komunitní centrum, kde se budou setkávat aktivity mládeže i seniorů.
 • Podpora aktivního stáří je přínosem pro kvalitu života, ale i zdraví (a tedy státní rozpočet). Dotační programy musí počítat i s podporou volnočasových aktivit občanů nad 65 let.
 • Hospicová péče a rozšíření kapacity domovů pro seniory. Vedle zajištění dostatku míst chceme zejména podporovat terénní péči a péči v rodinách.

Doprava s rozmyslem

 • Město si zaslouží moderní koncepci rozvoje dopravy. Do její přípravy od začátku zapojíme veřejnost i odborníky. Cílem je plán v základních obrysech podporovaný a dodržovaný stranami napříč spektrem i místními obyvateli.
 • Podporujeme dokončení dálničního obchvatu a dostavbu důležitých komunikací. Zaměříme se i na drobná opatření, která mohou zvýšit kapacitu křižovatek.
 • Rozvoj cyklostezek, cyklopruhů, pohodlná a bezpečná cyklistika. Urychleně realizujeme plán rozvoje cyklistické dopravy (cyklogenerel) pro každodenní dopravu uvnitř města.
 • MHD jako páteř dopravy. Hromadná doprava musí být pohodlná a spolehlivá. Podporujeme vyhrazené pruhy. Chceme skutečně funkční integrovaný dopravní systém. Nebudeme zdražovat jízdné. Více lidí v MHD znamená pohodlnější cestu pro ty, kdo musí autem.
 • Zastavíme financování letiště z městských peněz. V lepším případě přinese víc problémů, než užitku. V tom horším zůstane černou dírou na peníze daňových poplatníků.
 • A navíc: výstavba záchytných parkovišť, méně zbytečných semaforů a značek.

Bezpečí domova

 • Výběrové řízení na vrchního strážníka městské policie. Osobní ohodnocení strážníků za pozitivní přístup k občanům, ne jen rozdané pokuty.
 • Mapa kriminality a pozornost problémovým lokalitám – policie nesmí dopustit vznik míst nebo komunit, kde se nevymáhají zákony. Živnou půdou kriminality je sociální vyloučení a chudoba, nefunkční rodiny a drogové závislosti. Řešení těchto problémů je jediným dlouhodobě účinným řešením kriminality.
 • Dostupné bydlení pro mladé rodiny, seniory a lidi v bytové nouzi. Město musí znovu vytvořit dostatečný bytový fond – a to i výstavbou vlastních bytů. Pokud možno spolufinancovanou z rozpočtu příslušného ministerstva.
 • Předcházení sociálnímu vyloučení. Město nesmí nečinně přihlížet nebo dokonce podporovat sestěhovávání chudých a sociálně slabých. To vede ke vzniku problematických lokalit. Podporujeme činnost asistentů prevence kriminality.
 • Racionální přístup k drogovým závislostem: posílení prevence, zejména práce s dětmi z nefunkčních rodin. Dostupné kvalitní vzdělání a sportovní a kulturní vyžití. Podpora terénní práce se závislými. Posílení kapacit doléčovacího zařízení, chráněného bydlení, pomoc vyléčeným s návratem do života bez drog.
 • Město a policie musí důsledně vymáhat plošný zákaz heren, když byl zaveden.

A na závěr:

 • Vodovody a kanalizace do městských rukou. Model, kdy město správu přirozeného monopolu svěřuje soukromému provozovateli, a ten na něm vydělává, je podle nás netransparentní a nehospodárný. Budeme usilovat o ukončení této smlouvy. Kompetentní, poctivé a transparentní řízení teplárny.
Sdílení je aktem lásky