Kodex zastupitele za Piráty v Českých Budějovicích 2018

Tento kodex je určen všem kandidátům na kandidátní listině Pirátů do volby do zastupitelstva města České Budějovice. Kandidát stvrdí svůj písemný souhlas s kodexem v prohlášení kandidáta, na základě kterého se kodexem zavazuje řídit, pokud bude zvolen do zastupitelstva.

1. Závazek vůči Pirátské straně a veřejnosti

 1. Zavazuji se zodpovědně věnovat práci zastupitele a vykonávat ji otevřeně vůči místnímu sdružení, komunálnímu týmu i veřejnosti. Pokud jsem jako člen jiného politického subjektu nebo nestraník a člen občanského spolku zvolen na kandidátní listině Pirátů, je mi zaručeno právo na otevřenost i vůči těmto organizacím.
 2. Jako zastupitel se budu pravidelně účastnit setkání komunálního týmu před jednáními zastupitelstva, případně Rady. Kdykoliv to bude možné, budu se účastnit i veřejných setkání s občany, která se týkají mé práce zastupitele.
 3. Zavazuji se před hlasováním své záměry a sporné otázky projednat na jednání klubu a zavazuji se vyslechnout názor ostatních členů klubu a komunálního týmu, bude-li to možné.
 4. Zavazuji se hlasovat v souladu s programem Pirátů (případně koaličním programem) a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 5. V případě, že zastupitelský klub označí (hlasy více než dvou třetin členů) nějaké hlasování za zásadní, zavazuji se hlasovat v souladu se zastupitelským klubem. Hlasování nelze označit za zásadní v případě nesouhlasu politického subjektu, se kterým Piráti uzavřeli dohodu o předvolební spolupráci.
 6. Beru na vědomí, že účast Pirátů ve vládnoucí koalici a souhlas s uzavřením koaliční smlouvy jsou ve výlučné pravomoci místního sdružení. Pro vyjádření důvěry Radě budu hlasovat, pouze pokud se na tom usnese místní sdružení nebo klub.
 7. Zavazuji se setrvat v klubu zastupitelů za Piráty po celou dobu trvání mandátu.
 8. Nebudu řešit neshody s kolegy přes média či veřejné výstupy na sociálních sítích. Jestliže dojde k osobnímu nebo politickému sporu, který není možné vyřešit osobní dohodou, požádám o mediaci komunální tým, případně se obrátím na kontrolní a mediační orgány strany.

2. Osobní poctivost

 1. Nebudu přijímat výhody, které určí zastupitelský klub nebo Pirátská strana jako společensky neetické.
 2. Nepřijmu žádné účelově přeplácené místo ve městské firmě výměnou za protislužbu nebo za změnu jednání (tzv. „politická trafika“).
 3. Odmítám obsazování postů v městských firmách a orgánech na základě osobních vztahů a známostí. Budu trvat na otevřené soutěži, která umožní ucházet se o nominaci za Piráty i osobám z řad veřejnosti, které nejsou členy strany nebo komunálního týmu, pokud prokáží kompetence a ochotu hájit veřejný zájem a principy Pirátské strany.
 4. Své postavení a privilegovaný přístup k informacím nebudu zneužívat pro osobní prospěch ani pro zvýhodnění své vlastní strany.

3. Průhlednost osobních poměrů

 1. Budu zveřejňovat lobbistické kontakty dle předpisu Pirátské strany a smlouvy týkající se výkonu funkce zastupitele.
 2. Budu ihned po nástupu do funkce a nejméně jednou v roce aktualizovat a zveřejňovat své veřejné majetkové přiznání (včetně případného společného jmění manželů).
 3. Pokud se po skončení výkonu mandátu objeví podezření z nelegálního či neetického obohacení, které mohlo souviset s výkonem funkce, zavazuji se rozhodčím orgánům strany na jejich výzvu předložit majetkové přiznání a aktivně s nimi spolupracovat na řešení situace.

4. Střet zájmů

 1. V případě střetu veřejného a osobního zájmu vždy upřednostním veřejný zájem.
 2. V případě pochybností se budu snažit ověřit možný střet zájmů předem, jak jen to půjde (např. dotazem u svých blízkých, přátel, spřízněných firem apod.).
 3. V případě účasti na projednání věci s možným střetem zájmů to prokazatelně a bez prodlení oznámím zastupitelskému klubu nebo jinému orgánu, který věc projednává.
 4. Slibuji, že se po dobu výkonu funkce vzdám pozice vlastníka či představitele masmédií (s výjimkou jasně označených stranických), firem získávajících veřejné zakázky a dotace a dalších subjektů, kde bych byl v neustálém střetu zájmů.
 5. Nebudu využívat zastírací metody (nepřiznané anonymní akcie, advokáti, osoby blízké apod.).
 6. Odmítám klientelismus, nepotismus a jiná nekalá jednání ovlivňující rozhodování.

5. Boj s korupcí

 1. Pokud se věrohodně dozvím o korupčním jednání, budu reagovat zcela neutrálně. Celou věc neprodleně oznámím orgánům činným v trestním řízení (či nestranným médiím) a budu s nimi spolupracovat na získání důkazů vedoucích ke stíhání pachatele.
 2. V případě obvinění z korupce nebo jiného vážného obvinění (dále jen „obvinění“) se zavazuji bez prodlení poskytnout straně a vyšetřujícím orgánům maximální součinnost k prošetření, aby nebylo poškozeno dobré jméno strany.

Závazek vůči Pirátské straně je zejména v morální rovině. Dojde-li k podezření z porušení zákona nebo předpisů Pirátské strany, bude dotyčný postižen žalobou nebo podnětem ke kontrolním orgánům strany.

Česká pirátská strana závazek podle tohoto kodexu přijme tím, že kandidáta, který se ke kodexu písemně přihlásil, zařadí na kandidátní listinu do voleb. Způsob jednání strany uvnitř a navenek včetně postupu prošetření podezření a zveřejnění výsledku prošetření upravují její vnitřní předpisy.

Kodex zastupitele - za Piráty v Českých Budějovicích (verze 1, platná od 21.6.2018, PDF formát)

Sdílení je aktem lásky