Povolební strategie České Budějovice 2018

Česká pirátská strana je liberální, demokratická, středová strana s důsledným protikorupčním programem. Naším cílem je náš program prosazovat, ať už jsme v koalici nebo v opozici.

Chceme, aby občané, kteří se rozhodnou podpořit svým hlasem Piráty, jasně věděli, jak budeme po volbách pracovat. Usilujeme o změnu politické kultury v Českých Budějovicích nejen v oblasti transparence. Proto jako jediná strana ve městě předkládáme jasnou a závaznou strategii povolební činnosti.

Na naší kandidátní listině kandidují Piráti, Zelení a nestraníci, kteří prošli procesem otevřených primárních voleb a zavázali se jako zastupitelé vytvořit jeden zastupitelský klub, plnit společný program pro České Budějovice a dodržovat kodex zastupitele.

Pokud dostaneme důvěru občanů, budeme se účastnit vyjednávání s cílem dostat maximum našich priorit do programu Rady města a převzít odpovědnost za rozhodování v našem městě. Ohniskem našeho zájmu je transparentní hospodaření a otevřené rozhodování se zapojením občanů. Při účasti v radě máme dále přednostně zájem o tyto oblasti: informatika, školství, životní prostředí a sociální politika.

Nelpíme ale na zisku dobře placených funkcí. Jsme připraveni i na roli kritické, ale konstruktivní opozice, pokud ve vedení města nebudeme mít příležitost dodržovat naše zásady a program. Uzavření koaliční smlouvy nebo jiné formy povolební spolupráce vyjednané zastupitelským klubem, která mění nebo doplňuje volební program, podléhá souhlasu místního sdružení Pirátů.

Chceme věcně spolupracovat se všemi stranami bez ohledu na koalici či opozici. Protože jednání rady jsou neveřejná, jediným účinným nástrojem její kontroly ze strany zastupitelstva je otevření rady většímu počtu subjektů, které uspěly v komunálních volbách. Budeme prosazovat co nejširší zastoupení stran v radě města. Některá koaliční uspořádání jsou pro nás však nepřijatelná a neúčastnili bychom se jich. Naše podpora libovolného vedení je podmíněna tím, že do rady města nebudou nominováni lidé s korupční historií nebo důvodným podezřením, že upřednostňují soukromé zájmy nad veřejnými.

Zastupitelstvo města, jakožto vrcholný orgán zastupitelské demokracie, musí lépe plnit svoji roli než v předchozím volebním období. V minulosti jím bohužel otřásaly nejen koaličně – opoziční spory, ale i spory uvnitř koalic, a především spory osobní povahy. To městu jistě neprospívá.

Postup po volbách

  • Sčítání voleb budeme společně sledovat na volebním štábu v českobudějovickém Pirátském centru. Sejdeme se v neděli v 14:00 jako zastupitelský klub a komunální tým. Do té doby budeme náš postup komentovat pouze v souladu se strategií, nebudeme uzavírat žádné dohody a vydávat žádná prohlášení o spolupráci.
  • Na tomto svém prvním setkání jmenuje zastupitelský klub vyjednávací tým pod vedením lídra kandidátky a domluvíme se, kdo bude dále komunikovat s médii a jakou zvolíme taktiku pro vyjednávání. Postup vyjednávacího týmu je zasílán na vědomí klubu a členům komunálního týmu. Základní informace o průběhu jednání budou zveřejňovány.
  • Všichni zastupitelé za Piráty vyplní a zveřejní majetkové přiznání v rozsahu požadovaném zákonem o střetu zájmů či podle šablony schválené klubem. Všichni si připomenou kodex zastupitele. Klub připraví a schválí pravidla výběrových řízení pro  nominace do představenstev a dozorčích rad městských firem.
  • 14. října 2018 bude veřejná schůze místního sdružení, kde bude v případě zvolení diskutováno vyjednávání a jeho dosavadní průběh. Také bude projednán výsledek voleb, situace v dalších obcích s Pirátskými kandidátkami a zahájena rozprava k volbě nového předsednictva.
  • Budeme podporovat široké složení rady města reprezentující všechny nebo většinu zastupitelských klubů dle poměrného zastoupení. V případě, že taková varianta nebude průchozí, budeme usilovat o takové složení rady, které bude co nejvíce přihlížet k našim základním hodnotám a cílům a prosadí co největší část programu Pirátů s podporou Zelených. Viz 16 nejdůležitějších priorit z našeho programu.
  • Nevznikne-li rada dle poměrného zastoupení, tak: Předem vylučujeme účast v koalici s účastí SPD nebo KSČM. Také nepodpoříme radu, kde by strany nynější koalice měly většinu nebo by radním byl Martin Kuba (ODS). Vážné výhrady máme i k hnutí ANO. Blíže viz podrobný dokument.
  • Vyjednávací tým navrhne konkrétní podobu povolební spolupráce v souladu s touto strategií. Návrh projedná se zastupitelským klubem a následně předloží komunálnímu týmu ke schválení. Pokud je schválen návrh koaliční smlouvy, nahrazuje program koalice schválený komunálním týmem volební program tam, kde se tyto dva liší.
  • Jsme také připraveni být konstruktivní opozicí bez účasti v radě, bude-li složena pro nás zcela nepřijatelně.

Tento dokument je součástí volebního programu a kandidáti se zavazují k jeho dodržení. Lze jej upravovat pouze se souhlasem místního fóra.

Povolební strategie Pirátské strany pro volby do zastupitelstva Českých Budějovic 2018 (stručná verze)
Povolební strategie pro volby do zastupitelstva 2018 (úplná verze)

Sdílení je aktem lásky