splash image

Informace z květnových komisí města

Jaroslav Hansal | | komisečeskébudějovice

Přinášíme vám informace ze čtyř proběhlých komisí rady města, které zasedly v květnu k projednávání svých programů.

Komise pro architekturu a územní rozvoj

Zasedání v úterý 11.5. proběhlo konečně po půl roce za osobní účasti komisařů.

Na květnové schůzi nám byly prezentovány dva významné projekty: studie rozšíření parku 4Dvory, kterou představil krajinářský architekt Petr Velička a výsledky soutěže o návrh bytových domů v sousední lokalitě.

Projekt rozšíření parku reaguje na výsledky participace a měl by obsahovat jak větší zázemí (bistro, wc, grill a piknik point, multifunkční zastřešená plocha), tak rozšíření sportovních ploch (skatepark, pumptrack, workout, parkour a venkovní posilovnu pro handicapované). Dále dojde k propojení cestní sítě a cyklostezek s výhledem realizace lávky přes ulici Milady Horákové. Krajinářské řešení reaguje na stávající vzrostlou zeleň, která je doplněna o novou výsadbu, a to i v prostoru stávajícího parku. Projekt je kvalitní a komise k němu neměla zásadní připomínky, ale doporučuje: prověřit řešení lávky a rozhledny s ohledem na navazující zakázku, zvážit intenzitu osvětlení na naučné stezce vrbovištěm, zpracovat managment plán údržby celého parku a dopracovat napojení cyklostezek směrem k Rošického a Husově ulici.

Členové komise dále vznesli dotaz na architektonické řešení přilehlých bytových domů (soukromý projekt Třešňákovy developerské společnosti). V tomto území je zpracována územní studie, která doporučuje objekt 3 plus 1 ustupující podlaží. Dům navržený Třešňákovým architektem toto údajně nerespektuje. Přestože studie není schválená, může sloužit jako podklad k rozhodování v území a ÚHA by k ní měl při vydávaní případného stanoviska přihlédnout.

Předseda komise Mirek Vodák nám dále představil návrhy, které se umístily na prvním a druhém místě v soutěži na bytové domy 4Dvory. Podrobnější možnost jejich prostudování bude na veřejné výstavě. Na soutěž naváže JŘBÚ, kde se bude jednat s vítězem soutěže (budějovicé studio Malý Chmel), pokud se nedomluví uzavření smlouvy, pak s dalšími účastníky podle pořadí v soutěži.

Předpokládá se, že celý záměr městských bytů bude stavěný na etapy. Vzhledem k možnostem města a celkové výši investice na všechny bloky v celém území půjde o částky v řádech miliard korun (tato první etapa cca 600 mio). To časově odpovídá několika desetiletím výstavby a je tedy ke zvážení, zda nespolupracovat s developery formou Design&Build nebo PPP projektu. Město by připravilo projekt na úrovni studie nebo DÚR a v následném výběrovém řízení by vybíralo dodavatele s nejvýhodnější nabídkou, jejíž parametry by se upřesnily. Ing. arch. Brůha doporučil zvážit a ověřit možnost parkliftů, které by mohly zlevnit podzemní parkoviště.

Na dalším zasedání komise proběhne hlasování a doporučení Radě města ohledně budoucí formy útvaru (kanceláře) architekta města.

“Po mojí podzimní prezentaci o vizuálním smogu jsem byl vyzván, abych zpracoval koncepci možného postupu města při snaze vizuální (reklamní) smog regulovat. Vytvořil jsem cca šestistránkový dokument, který nastiňuje možná řešení a uvádí příklady z jiných měst, která již úspěšně aplikují manuály týkající se této regulace. Dokument byl předložen radě města, která by o pořízení podobného manuálu chtěla usilovat. Na konci května se sejdu se zodpovědnými náměstky, kde budeme řešit další postup a koordinaci dalších kroků,” informuje Filip Landa.

Sociální komise

Jednání sociální komise proběhlo 19.5.2021. Hlavním úkolem komise bylo hodnocení žádostí dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2021 dle stanovených pravidel zmíněného dotačního programu. Členové komise v předstihu provedli v novém dotačním portálu své individuální hodnocení, které bylo zapsáno ke každé žádosti a které bylo v závěrečné fázi hodnocení zprůměrováno a zaneseno do jednotné tabulky (protokolu hodnocení). Tato souhrnná tabulka s výsledky hodnocení byla během on-line jednání členům komise sdílená.

Členy komise čekal poměrně nelehký úkol. Alokovaná částka dotačního programu byla rozdělena do 4 opatření v celkové výši 9 000 000 Kč. Členové komise hodnotili 103 přijatých žádostí v celkové výši 21 581 260 Kč. Převis požadovaných dotací oproti celkové alokované částce na dotační program byl vskutku vysoký. Je samozřejmě těžké potom rozdělit částky mezi tolik poskytovatelů sociálních služeb. Ke každé žádosti vedli členové komise diskusi, jejímž výstupem byl návrh výše podpory, případně komentář z jakého důvodu nedošlo k podpoře. Je důležité zmínit, že město České Budějovice má kvalitní síť poskytovatelů sociálních služeb, ať už se jedná o služby, které pomáhají seniorům, zdravotně postiženým, dětem, mládeži, rodinám, osobám v krizi či osobám závislým. Všechny tyto organizace, poskytují potřebnou pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci. Ačkoliv si vážíme důležité práce poskytovatelů sociálních služeb, nebylo zcela možné uspokojit všechny žadatele o finanční podporu ze strany města. V rámci hodnocení bylo také důležité definovat ty služby, které mají nejvyšší potřebnost, vysokou potřebnost, nebo jsou potřebné či minimálně potřebné. V souladu s cílem tohoto dotačního programu bylo nutné především podpořit služby s dlouhodobým charakterem a celoročním provozem.

V opatření na podporu celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují kvalitní sociální služby na území města České Budějovice dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách – bylo vybráno a k podpořeno navrženo 36 žádostí (z 56 přijatých). V opatření na podporu celoroční činnosti a provozu organizací, které působí v sociální oblasti a zajišťují kvalitní služby a aktivity na území města České Budějovice, které doplňují sociální služby, či na ně navazují – bylo vybráno a k podpořeno navrženo 15 žádostí (z 36 přijatých). V opatření na podporu projektů přinášející zdokonalení pro rozvoj sociální oblasti na území města České Budějovice – byly vybrány a k podpoře navrženy 2 žádosti (ze 4 přijatých). V opatření na podporu celoroční činnosti a provozu organizací, které poskytují kvalitní adiktologické služby na území města České Budějovice – bylo vybráno a k podpoře navrženo 5 žádostí (ze 7 přijatých).

“Pro rok 2022 zůstává otázkou, zda by mělo dojít ke zvýšení alokované částky dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti? Vzhledem ke kvalitní síti poskytovatelů sociálních služeb, které ve finále slouží občanům města, se domnívám, že by v příštím roce mělo dojít k posílení financování sociálních služeb ze strany města České Budějovice,” uzavírá Kamil Podzimek.

Památková komise

“Projednali jsme souvislosti s problematikou soudně administrativního zrušení památkové ochrany 53 významných objektů na území města. Jedná se o veřejné budovy, kostely, vily, činžovní domy, měšťanské domy nezpochybnitelné hodnoty. Jednou z možností jak nahradit současnou absenci památkové ochrany je plošná ochrany formou městské památkové zóny, další pak postupné doprohlašování objektů za památky. Zásadní by měla být změna dotačních pravidel na zachování památkových hodnot i u objektů nezapsaných jako nemovité kulturní památky, ale mající parametry památky. Na červnové schůzi bude dále připravováno,” referuje Vladimír Musil.

Zúčastnění byli informováni o soutěži pro děti a mládež připravované OPP MM ČB a NPÚ v ČB, doporučeno zaměřit soutěž na historická předměstí, hodnoty a příběhy domů.

S ohledem na nevyčerpání financí z programu ORP v roce 2021 doporučeno zvýšit informovanost vlastníků ve spolupráci s územními garanty z NPÚ.

Náměstek primátora JUDr.Ing. Tomáš Bouzek připomněl potřebu sladění dotačního programu města s programy KÚ Jč kraje a MK ČR. Ke stále zmiňované nutnosti včasné informovanosti komise o stavebních projektech ve městě souvisejících s ochranou památek bylo sděleno panem náměstkem, že iniciativa musí vzejít ze strany komise. S tím se však členové komise neztotožňují.

Komise pro cestovní ruch

Na programu komise 19. května 2021 byly 2 hlavní body programu. Jednak “Nominace města na EHMK 2028” a “Marketingové sjednocení TO Budějovicko”.

“Na úvod slovo si vzal 1. náměstek primátora, pan Juraj Thoma, který představil záměr kandidatury města. Na příkladu Plzně představil přínosy, které EHMK mohou Budějovicícm přinést. V druhém části komise z důvodu končící smlouvy pro turistický portál budejce.cz, včetně jeho marketingové podpory, předložil k diskuzi pan Matejić materiál k Marketingovému sjednocení turistické oblasti Budějovicko. Názor jednotlivých komisařů na tento materiál byl nejednotný a jednání o tomto bodu bude pokračovat příští měsíc,” sumarizuje dění v komisi Jaroslav Hansal.

komisečeskébudějovice

INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z 5 proběhlých komisí rady města, které zasedly v září k projednávání svých programů.

Víceleté granty v ohrožení?

Na pondělním zastupitelstvu Jan Piskač upozornil na situaci s víceletými granty. Tento revoluční způsob financování projektů dotovaných městem byl v letošním roce svěřen k otestování kulturní komisi. Členové komise s žadateli o tyto granty odvedli spoustu poctivé práce, aby byly víceleté granty přiděleny těm správným uchazečům. Už i s ohledem na to, že se město uchází o kandidaturu na Evropské hlavní město kultury. A přidělení prostředků na delší než roční období by mohlo přinést nový impuls a jistotu zajímavým kulturním akcím. Po otestování myšlenky víceletého financování v kultuře by měly tento způsob od příštího roku přijmout i další komise (sportovní, sociální, cestovní ruch…).

Piráti z Českých Budějovic upozorňují na rozhodnutí rady města, která se i přes rozhodnutí zastupitelů nechce soudit o pozemky na Děkanských polích, celý případ se tak znovu otevře na jednání zastupitelstva

Na pondělním jednání Rady města České Budějovice byl zařazen bod týkající se sporu o pozemky na Děkanských polích. V této věci již Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo 10. května 2021 o podání žaloby, ale nyní chce rada města doporučila zastupitelstvu toto rozhodnutí revokovat na základě právního vyjádření, který však dle zastupitelského klubu Pirátů nepřinesl žádné nové relevantní informace. Piráti dále upozorňují, že se vůbec nejedná o spor restituční, tedy o církevní restituce, nýbrž o spor týkající se historického majetku města.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice