CO V LEDNU PROJEDNÁVALY KOMISE MĚSTA

2. února 2020
CO V LEDNU PROJEDNÁVALY KOMISE MĚSTA

Komise jsou poradní orgán města. Každá komise má 11 členů a svou činnost vykonává 10 komisí dle různého zaměření. Město tak dostává informace a doporučení od komisí například pro dopravu, architekturu, školství…

Podívejme se, čemu se věnovaly jednotlivé komise v září očima pirátských členů.

ŠKOLSKÁ KOMISE

Školská komise 15.1.2020 vyrazila do terénu a setkání proběhlo na Základní škole Emy Destinové. Paní ředitelka seznámila členy komise s historií a současným chodem školy a odpovídala na dotazy členů komise. Členové školské komise taktéž absolvovali prohlídku jednotlivých tříd a odborných učeben a také prostor školní družiny. Od roku 2016 probíhají na škole postupné rekonstrukce a úpravy. Rekonstrukce je až na některé nedostatky poměrně zdařilá a žáci mají opravdu hezké zámezí. Škola celkově působila příjemnou atmosférou.

"Za paní ředitelkou je vidět kus dobře odvedené práce. Obzvlášť si cením, že během stavebních úprav má paní ředitelka kapacitu věnovat se i dalším důležitým tématům, jako je například problematika on-line prostoru. V tomto roce bude škola například pořádat odbornou přednášku pro rodiče na téma Kyberkriminalita, dnes tolik důležité téma se kterým prostě musí školy pracovat", uzavírá Bc. Kamil Podzimek.

PAMÁTKOVÁ KOMISE

Schválili jsme jednohlasně pravidla dotačního programu města pro rok 2020 a složení hodnotící komise. Po schválení programu přítomnými a dle závěru předchozí komise v prosinci přijal pozvání hlavní architekt Českých Budějovic pan arch. Němec. Pan architekt nás seznámil se studijní koncepční rozvahou možné úpravy Senovážného náměstí zpracovanou dle zadání ÚHA externím architektem, tj.situace,pohledy,řezy,vizualizace. Řešené území zahrnuje dvoupodlažní parkoviště pro cca 500 osobních automobilů, otevření Mlýnské stoky ve stávající trase a profilu a parkové úpravy formou šikmé rampy mezi objektem AJG a Mlýnskou stokou.

Náš člen komise Vladimír Musil s tímto záměrem nesouhlasí: “Počátkem 90.let spolupovoloval provizorní parkoviště na místě zádlažby okolo odstraněné sochy Lenina na 5 let z důvodu řešení parkování, kdy nebylo povoleno parkování na náměstí Přemysla Otakara II..V území jsou podstatnými hodnotami pokračující park Na sadech a otevření Mlýnské stoky, kompoziční osa monumentální budovy muzea, kompoziční osa celé východní strany prostoru budov DK Metropol. Území je součástí Městské památkové rezervace a jakýkoli záměr musí být již v prvopočátku konzultován a schválen. Dále považuji za krajně nevhodné budování kapacitních parkovišť v těsné blízkosti centra - generují dle dostupných výzkumů, ale i selského rozumu další dopravní zátěž místo preference komfortní MHD”.

SPORTOVNÍ KOMISE

Na programu lednové sportovní komise bylo celkem 5 bodů k projednání, kromě bodů Informace z RM a bodu Různé byly tentokrát zařazeny i body jako rozdělení dotace za reprezentaci dětí a mládeže od 10 do 18 let za rok 2019, prezentace Podvodního ragby PF České Budějovice a tradiční každoroční bod Žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o finanční podporu.

Na začátku jednání Sportovní komisi (dále jen SK) RM České Budějovice pan náměstek Vojtko seznámil s tím, že se minulou RM z oblasti sportu nic neprobíralo, Dále proběhlo rozdělení dotací za reprezentaci dětí a mládeže od 10 do 18 let za rok 2019, kdy se SK na jejich výši jednohlasně shodla. Následně SK klub Podvodního ragby PF České Budějovice seznámil s klubem a také s problémy, které má na plaveckém stadionu (problém s umístěním banneru a také problémy s podvečerním pronájem skokanského bazénu). Se SK bylo dohodnuto, že vše sepíší a zašlou emailem. Následně si SK pozve p. Nováka ze sportovních zařízení města a budeme po něm chtít možné způsoby řešení vzniklé situace (zda-li se daný problém dá řešit s ohledem na bezpečnost / směrnice). Dále byla jako každý rok v lednu na programu žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o finanční podporu. K tomuto bodu proběhla asi největší diskuse, jelikož jako každý rok byl Spolkem jihočeských olympioniků předložen návrh, aby se jim poskytlo tentokrát 70 000 Kč na pomoc olympijským reprezentantům ve špatné sociální situaci - humanitární pomoc atd. Problémem je, že pan Procházka co fond zastupuje, každý rok předloží stejnou žádost a přepíše jen datum a rok bez toho, aby doplnil nedostatky, které po něm každý rok město dožádává – tentokrát například seznam bývalých olympioniků, kteří jsou ve složité soc. situaci a příspěvek dostanou.

Žádost jsme minulý rok ponížili o myslím 20 000 Kč, jelikož někteří jmenovaní bývalí olympionici určitě žádnou sociální nouzí netrpí. Problémem je také to, že v návaznosti na toto snížení nás pan Procházka na předávání za minulý rok v Lázních Aurora pomluvil, že jsme mu jako město dali málo a že si olympioniků nevážíme - probíráno i na zastupitelstvu. Jako SK nemáme problém bývalým olympionikům za reprezentaci poskytnout nějaký finanční dar, nicméně tento rok již ne touto cestou. Z tohoto důvodu jsme jako SK navrhli pro tento rok, aby se fondu nic nedávalo a aby si sám příslušný náměstek – p. Vojtko tyto olympioniky sezval a sám jim předal finanční dar ne kvůli špatné sociální nouzi, nicméně za reprezentaci města.”, dodává pirátský člen komise Pavel Šramhauser.

V bodě Různé SK dostala informaci o tom, že pracovní skupina pro Budvar arénu se již několikrát sešla a v současné době se začínají shromažďovat všechny studie co byly v minulosti vypracovány v souvislosti s rekonstrukcí. Řeší se rekonstrukce vnitřních prostor, tak aby se nemuselo zasahovat do samotné budovy z vnějšku, tak aby nebylo nutné rekolaudovat - to by pro Budvar aréna v současném stavu dle nových platných norem mohl být značný problém - únikové východů, tepelné ztráty atd.

KOMISE PRO ARCHITEKTURU A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Původně měla proběhnout komise na téma Senovážného náměstí, ale městský architekt měl nakonec dovolenou - bez jeho účasti a představení analýzy ÚHA by jednání nemělo smysl.

"Téma Senovážného náměstí se tak odsunulo na březnovou komisi. Jako náhradní program proběhla prohlídka Domu umění, aby se komise seznámila s jeho stavem a plány rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že nešlo o oficiální komisi, o ničem se nehlasovalo a nebylo přijato žádné usnesení.", shrnuje činnost komise Filip Landa.

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dění na komisi komentuje Dan Leština: "V lednu jsme schválili usnesení vybízející radu města k odpovědnosti k životnímu prostředí a k emisím skleníkových plynů, jako reakci na výzvy od Fridays for Future, Extinction rebellion apod. Usnesení obsahuje seznam konkrétních opatření, kterých by se město mělo do budoucna držet při zadávání zakázek, zpracování nového územního plánu apod., je to například podpora městské hromadné dopravy, rozšíření cyklostezek a pěších zón nebo ochrana zeleně ". Dokument vznikl za spoluúčasti zástupců hnutí Fridays for Future. Znění naleznete zde.

KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH

Na komisi byla představeny 2 projekty, které mohou složit podpoře turistického ruchu ve městě. Prvním byla LaDílna, ve které si mohou její návštěvníci sami vytvořit a ozdobit keramické předměty, především hrnečky. Inspirací pro projekt je keramická dílna v Maříži. Návštěvnost cca 1000 lidí. Druhou prezentaci představil p. Borovka - šlo o mediální zásah jeho Plaveb po řece Malši/Vltavě. Pro letošní rok je plánováno rozšíření tématických plaveb, po úspěchu loňské "Plavby do Betléma". Druhým bodem jednání bylo představení Profilu návštěvníků adventních trhů v ČB 2019. Hodnocení spokojenosti a profilu návštěvníků se nijak příliš neodlišuje o běžného návštěvníka města.

Člen Rady městě Ing. Viktor Vojtko informoval, že se připravuje Kalendář akcí pro celou turistickou oblast, který má být jedním z nástrojů pro lepší cenotvorbu služeb v cestovním ruchu. Zároveň reaguje na podporu/požadavek zadávání akcí v dlouhodobém časovém horizontu.

"Jsem velmi rád, že se nám podařilo v Komisi prosadit změnu způsobu hodnocení projektů, které se budou ucházet o městské peníze již příští měsíc. Protože v loňském roce bylo hodnocení projektů trochu chaotické a na přípravu nebylo vzhledem k velkém počtu projektů dostatek času. V letošním roce jsme si rozdělili náhodným losem projekty tak, aby si každý důkladně předpřipravil jen část projektů a následně s výsledky svého hodnocení předstoupil před komisi. Věřím, že tak budeme daleko kvalitněji a odpovědněji schvalovat všechny žádosti", informuje Jaroslav Hansal.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články