splash image

Město se chystá podpořit zastaralý projekt protidrogové prevence “Revoluční vlak”

Bc. Jan Hošek | |

Tisková zpráva místního sdružení Pirátské strany České Budějovice.

Ve čtvrtek a pátek 13. a 14. 6. 2019 stál na budějovickém nádraží vlak projektu Revolution Train. Účelem této atrakce je protidrogová prevence. Odborníci na tuto problematiku však říkají, že ve své základní funkci selhává, je neefektivní a předražený.

Nadace stojící za projektem podala 13. 5. 2019 žádost o dotaci 324 tisíc Kč z rozpočtu města České Budějovice. Máme informace, že se plánuje schválení dotace ve výši 108 tisíc Kč. Piráti samozřejmě protidrogovou prevenci podporují a neměli by tedy problém dát podobnou částku na projekt, který využívá moderní osvědčené metody. Vzhledem k jednoznačnému odmítavému postoji odborníků k metodice projektu jsme ovšem zásadně proti udělení dotace.

Už v roce 2007 vydali Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, A.N.O. – Asociace nestátních organizací, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a redakce časopisu Prevence společné stanovisko se shrnutím:

“Opakovaně předkládaný preventivní projekt pod názvem Revoluční vlak („Revolution Train“) obsahuje množství zavádějících a často nepravdivých informací o projektu a jeho předpokládaném dopadu. Podle dostupných vědecky ověřených informací lze předpokládat, že tento projekt bude co do preventivních výsledků neúčinný, neboť staví na chybném a mnoho let překonaném tzv. odstrašujícím principu/přístupu. U tohoto přístupu byla výzkumy opakovaně jednoznačně prokázána velmi nízká účinnost. Vzhledem k vysokým nákladům (jednalo by se o historicky vůbec nejdražší projekt protidrogové prevence v ČR) je projekt ekonomicky velmi neefektivní a svou realizací by mohl odčerpat veřejné zdroje a tudíž ohrozit existenci jiných, skutečně prověřených a efektivních programů. Projekt „Revolution Train“ lze charakterizovat jako předražený, vědecky nepodložený a kontraproduktivní experiment na české populaci.”

Evropský trend v primární prevenci již několik let upouští od podobně koncipovaných programů jako je „Revolution Train“ a přiklání se ke komplexně pojatým, systematickým a dlouhodobým programům založeným na tréninku sociálních kompetencí a dovedností a zvyšování znalostí a podpůrných interaktivních programech.

Mgr. Marek Nerud, vedoucí oddělení prevence a humanitních činností Jihočeského kraje, k tomuto společnému vyjádření na náš dotaz aktuálně dodává, že od vydání prohlášení z roku 2007 se nezměnil nejen postoj institucí, které toto stanovisko formulovaly, ale bohužel ani podoba programu uvnitř “Revolučního vlaku”.

Piráti podporují efektivní protidrogovou prevenci. Pro takové účely ovšem existuje oficiální seznam protidrogových organizací, certifikovaných MŠMT.

Jan Hošek, zastupitel města a člen Pirátů k tomu podotýká: “Po absolvování prohlídky musím říct, že to je působivé představení. Problém je, že toto představení je jako prevence užívání návykových látek velmi neúčinné. Školy, které tam žáky posílají, mohou mít pocit, že tímto mají splněnou část povinné prevence rizikového chování a tím tuto problematiku v konečném důsledku zanedbat. To může paradoxně vést k vyššímu ohrožení drogami.

Aktualizace: V poslední době se objevila nová stanoviska odborníků. Postoj Evropské společnosti pro preventivní výzkum a Stanovisko České asociace adiktologů

Zdroje:

  1. Společné prohlášení k projektu Revoluční vlak (2007)

  2. Stanovisko MŠMT (2015)

  3. Stanovisko A.N.O. (2015)

  4. Stanovisko SNN (2007)

  5. Neudělení podpory MŠMT (2016)

  6. Databáze certifikovaných poskytovatelů programů primární prevence


Zpráva z květnových komisí města

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v květnu k projednávání svých programů. Většina komisí se z důvodu koronavirových opatření nesešla a plánuje běžný provoz až v průběhu června. Přesto vám přinášíme alespoň krátké zpravodajství z komise sportovní, pro životní prostředí a cestovní ruch.

Pálit místo uhlí odpadky? Asi ano, ale...

Odpady. Velké téma současnosti a ještě větší do budoucna. Dnes to vypadá tak, že malou část umíme recyklovat nebo znovu využít a většina končí na skládkách. Nevím, jestli jste někdo skládku někdy navštívil, nebo v její blízkosti dokonce musel žít. To není hezké místo. Skládkování patří do minulosti. Navíc se blíží datum, po kterém už skládkování ani nebude možné.

Radní měří všem tajným metrem

Na únorovém zasedání zastupitelstva jsme se ptali na zdůvodnění, proč rada (či jednotliví radní) odpustila parkovné organizátorů akcí pořádaných na náměstí s jednou výjimkou. Letos se překvapivě rozhodli neodpustit parkovné pořadateli adventních trhů.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice