splash image

Zastupitelstvo 11. 2. 2019 pohledem Pirátů

MUDr. Lukáš Mareš | |

Téma 1: Sportovní hala a referendum

Zásadní téma Českých Budějovic, ve kterém došlo k významnému posunu – koaliční strany se domluvily a zřídily pracovní skupinu k přípravě místního referenda o bourání sportovní haly a výstavbě multifunkčního centra na jejím místě podle projektu Ateliéru 8000.

Využívání místní referend jako nástroje přímé demokracie je jedním z důležitých pirátských témat a jsme velmi rádi, že koaliční strany tímto krokem vyšly iniciativě Pirátů naproti. Demolice funkční a využívané budovy nám připadá nehospodárná a zbytečná, výstavba podle darovaného projektu netransparentní a amatérská. Projekt neprošel ohněm architektonické soutěže a z řad odborné veřejnosti vůči němu zaznívá tvrdá kritika. Zastupitelé se nyní budou ještě jednou zamýšlet nad projektem jako celkem a Piráti budou u toho.

ODS má k dispozici právní rozbor situace ohledně předchozího vypsání a následného zrušení výběrového řízení a opětovného vypsání nového výběrového řízení na prakticky identický projekt, ovšem s diametrálně odlišnou cenou. Ze závěrů tohoto rozboru vyplývá, že celý proces je velmi nestandardní a městu v případě vypsání nového výběrového řízení hrozí reálné riziko napadení celé této záležitosti na ÚOHS ze strany stavebních firem. Celou analýzu přikládáme.

Nás ovšem zajímá, zda bude město pokračovat v autoritativní politice náměstka Konečného spočívající v kupení nestandardních kroků se slovy: “Ono se to se nějak udělá!”. Anebo se konečně překlopíme do režimu myšlení 21. století a začneme platnou legislativu státu dodržovat? Uvidíme. Budeme informovat.

Téma 2: Dotační politika

Systém rozdělování dotací v jednotlivých oblastech je docela propracovaný a relativně spravedlivý. Žadatelé si podají své žádosti a příslušná komise rady města je podle stanovených metodických pokynů oboduje a podle bodů pak rozdělí peníze. Vždycky budou vznikat jemné nepřesnosti, nicméně smyslem tohoto opatření je, aby se moc rozdělovat peníze nehromadila v rukou jednotlivců, ale byla rozprostřená do systému. Potud skvělé. Nicméně trochu problém nastane ve chvíli, kdy se některý z radních rozhodne, že příslušná komise rozhodla špatně a některý z projektů by měl dostat peněz víc. A bohužel to byl právě opět onen náměstek Konečný z hnutí ANO, který se rozhodl, že systém je špatný a on ví, jak to má být správně. Jeden z žadatelů – budějovický western – podle něj dostalo málo a mělo by dostat víc. Komise mu přidělila 152.450 Kč. Pan náměstek si však na radě doslova „vydupal“ navýšení na 200.000 Kč, ačkoli tam nepřišel nikdo z žadatelů, aby vysvětlil, proč to jinak nejde. Nikdo z žadatelů nevystoupil ani na včerejším jednání zastupitelstva. Takže se stalo, co se stát muselo. Nesystémový krok pana náměstka nebyl zastupitelstvem přijat. Otázkou zůstává, zda by takovýhle člověk, který má pocit, že může všechno, měl na židli náměstka sedět. Ale to už zůstává na posouzení laskavému čtenářovi a členům hnutí ANO a koaličním zastupitelům.

Téma 3: Malý krůček pro primátora, ale velký skok pro město

Jednací řád zastupitelstva města umožňuje občanům vystupovat ke každému probíranému bodu jednání jedenkrát po dobu 5 minut. Navíc ještě mohou vždy v 13:00 na pevně vmezeřeném bodu během 5 minut říci zastupitelům cokoli chtějí. Nicméně, až doteď panoval úzus (daný výkladem jednacího řádu panem primátorem), podle kterého po vystoupení občanů již nepokračovala diskuze zastupitelů a rovnou se přistupovalo k hlasování. Toto je nesmysl. Zastupitelé přece mají mít možnost reagovat na skutečnosti, které se z vystoupení občanů dozvěděli. Na předchozím jednání zastupitelstva jsme na to upozornili, nechali si zpracovat právní rozbor a vida – tentokrát to najednou šlo. I malá změna k lepšímu je dobrá. Ukazuje totiž na to, že ačkoli se vládnoucí politici tváří neomylně, opak je pravdou. Dělají chyby, jako všichni ostatní. Jenže, ke škodě města a jeho občanů, si je nejsou schopni přiznat. Všechna čest panu primátorovi Svobodovi, že se k téhle jemné korekci výkladu postavil jako chlap.

Jednací řád zastupitelstva má nicméně i další nevyjasněné prvky a proto v diskuzi z úst primátora zaznělo, že by uvítal vytvoření pracovní skupiny k jeho revizi. Za tento podnět děkuji JUDr. Svatomíru Mlčochovi z klubu Pirátů a Zelených, který jej přednesl.

Téma 4: Stav ocelové konstrukce sportovní haly - vyjádření skutečného odborníka

Rádi bychom se pokusili oslabit následky poněkud exaltovaného a neuváženého vyjádření pana náměstka Konečného do médií k technickému stavu stávající sportovní haly. Stav konstrukce není vskutku tak špatný, jak nám náměstek říká (i když předpokládám, že si to ve skutečnosti nemyslí). Máme totiž k dispozici vyjádření pana Ing. Vladimíra Janaty, CSc., předního českého odborníka na ocelové konstrukce a autora státních norem v této oblasti (medajlonek viz https://www.sekurkon.cz/lectors/detail/18, odborné články viz http://www.konstrukce.cz/autori/detail/id/345/) k “posudku” na stav ocelové konstrukce sportovní haly Ing. Felixe

(http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/centrum-halovych-sportu/Documents/hala_statickaexpertiza.pdf), o který svá tvrzení pan náměstek Konečný opírá.

Předběžně Vám sděluji následující:

Ve zprávě se praví, že konstrukce je fyzicky a morálně vyčerpaná. Pokud není zkorodovaná (což dle zprávy není), nemůže být fyzicky vyčerpaná, protože není dynamicky namáhaná. Fyzická životnost 50 let je v tomto případě neopodstatněné tvrzení. Morálně může být zastaralá pokud se má hala využít pro, jiné účely, např. zatížení multimediální kostkou, nebo pro koncerty, nebo je nízká, apod.

Využití profilů 1,08 - 1,15 podle platných norem není nic hrozného, ani neobvyklého. Nemůže to být argument pro odstranění stavby. Navíc u materiálu 11 370 z té doby je pravděpodobné, že mez kluzu je významně vyšší, než tabulková. Bylo by vhodné provést materiálové zkoušky.

V tomto případě lze využít také poslední odstavec čl. 6.1.4. ČSN 73 2604, kdy u existujících konstrukcí navržených podle dříve platných norem lze uvážit sníženou úroveň spolehlivosti. Pokud ani to nepomůže, lze dlouhodobě konstrukci provozovat v rámci řízení rizik.

V současné době je mnoho sportovních staveb, (i extraligových stadionů) provozováno v rámci řízení rizik dle ČSN 73 2604. Většinou to spočívá v monitoringu sněhu a jeho případným odklízením.

Posudek by měl být doplněn relevantním statickým výpočtem na základě dostupné, resp. náhradní dokumentace dle ČSN 73 2604.

V. Janata

Pan Ing. Janata o veřejné prezentaci svého názoru ví a souhlasil s ní. Definitivní zprávu je ochotný a připravený vypracovat, pokud ho o to někdo požádá (například město).

A douška na úplný závěr. Z publikovaného textu by mohlo vyplynout, že nemám rád pana náměstka Konečného. Rád bych to uvedl na pravou míru. Pan náměstek Konečný je mi lhostejný. Nemám však rád způsob jeho myšlení a nelíbí se mi, že existují lidé, kteří mu umožnili na takto významné pozici být. Je přesvědčený, že pravdu má jen on sám a všichni okolo se mu musí přizpůsobit. Pak se jednoduše stanou kiksy, jakých jsme svědky - např. MHD v Krajinské nebo faktická neschopnost vyjednávat se starostkou Litvínovic o klíčovou stavbu nového mostu. Paradoxně zde není ani moc co vyjednávat, paní starostka by most totiž dle svých slov také uvítala. Musel by za ní však přijít někdo, kdo s ní bude jednat jako s člověkem.


INFORMACE Z LISTOPADOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z pěti komisí města, které zasedly v listopadu k projednávání svých programů. A že bylo, i přes situaci s COVID 19, co probírat, se můžete sami přesvědčit v pravidelném reportu od pirátských členů komisí. Piráti pracují!

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice