Jednali jsme o zachování stromů v parku v Dukelské

23. listopadu 2020
Jednali jsme o zachování stromů v parku v Dukelské

Ve středu 11. 11. 2020 proběhlo mimořádné zasedání městské komise pro životní prostředí, jehož ústředním tématem byla plánovaná revitalizace parku Dukelská. Projekt se nachází ve fázi schvalování stavebním úřadem a jeho realizace je naplánovaná na příští rok.

Komise se zabývala pochybnostmi, které vyvstaly na základě vyjádřením dendrologa, které poukázalo na možné narušení parku, ke kterému by mohlo dojít v případě vykácení pobřežní linie parku. Citace z vyjádření:

„Porost nacházející se v blízkosti břehové hrany tvoří součást celé kompozice a je velmi důležitý z hlediska ekostabilizační funkce, tedy v tomto případě jako plášť celého parkového porostu. Konkrétně jde o zapojení korun stromů mimo tuto linii v případech nárazového a poryvového větru, kdy se porost chová jako jeden celek.

Odstraněním pobřežní linie dojde k zásadní změně v oblasti proudění vzduchu, na kterou stromy ve vnitřní části parku nejsou rozhodně aklimatizovány a může dojít k zásadnímu dopadu na jejich stabilitu. Změna proudění může vést k destruktivním změnám na ponechané části porostu s následným pádem na okolní pozemky.“

Zmíněná část dokumentu byla zásadní a vyvolala obavy, zda projekt zohlednil všechny podstatné faktory. Za účelem objasnění výše uvedeného byli přizváni tvůrci projektu, aby své záměry lépe vysvětlili. Tvrzení dendrologa se jim však nepodařilo vyvrátit a argumentovali nemožností tyto okolnosti jasně exaktně předvídat. Ze strany pirátského zastupitele Svatomíra Mlčocha padl návrh na komplexnější změnu projektu a zachování stromů, které jsou v projektu navrženy ke kácení kvůli stavbě náplavky. Tento návrh nebyl akceptován s odkazem na pokročilou fázi projektu a argumentací, že vybraná varianta nejlépe zamezí kolizím chodců a cyklistů v parku a ke kácení při jiné variantě by proběhlo, jen na jiném místě v parku.

Architektonický tým nicméně připustil dílčí změny v kácení a možné zachování části keřového patra, které by dle stávající dokumentace projektu bylo zredukováno o 73 %. Zde budeme usilovat o zachování alespoň části keřů, které mohou v parku i nadále plnit svou funkci. Argumenty k jejich odstranění tkvěly především v tom, že se v nich údajně dějí „nekalosti“ a působí prý „temně”. U řady z nich by však mohl být dostačující arboristický zásah, a tím by nemuselo dojít k jejich odstranění.

Pozornost byla také věnována nejstaršímu stromu v parku, akátu s obvodem kmene 4,7 metru, který je taktéž v dokumentaci navržen ke kácení. Autoři projektu přislíbili, že pokud tento strom po provedeném arboristickém řezu obstojí v bezpečnostní tahové zkoušce, bude zachován, což by si podle našeho názoru jistě zasloužil.

Další námi vznesenou připomínkou bylo poškození kořenových systémů, do kterých se při stavebních pracích zasáhne. Podobnému poškození nemohou projektanti předejít, ale zaručují se za profesionální a citlivý přístup a přizpůsobení konkrétní situaci jak při finálních úpravách projektu (např. v detailech sklonu břehu), tak při samotné stavbě, při které by měl dohlížet i dendrolog. Komise poté doporučila radě města, aby zajistila, že se to tak opravdu stane. V těsné blízkosti stavebních zásahů se nachází ucelená linie vzrostlých stromů, vč. dvou buků, které jsou mimořádně citlivé na zásahy do kořenového systému.

Dukelská je jedním z projektů zaměřujících se na obnovu parků ve městě a je důležité věnovat pozornost tomu, jak bude v budoucích letech tento park prosperovat. Zásahy provedené v tomto prostoru nebudou malé.

Parky jsou živoucí organismy plnící mnoho důležitých funkcí a je třeba k těmto plochám přistupovat velmi citlivě. Pokud se chystáme revitalizovat parky a přistoupíme ke kácení některých dřevin, musíme je i adekvátně nahradit. Nesmíme totiž zapomenout na klimatickou změnu, která je stále aktuálnější. V tomto případě to má být za 18 pokácených stromů 30 nových. Ty však v blízké době nemohou plně nahradit funkci stromů stávajících. Podle mého názoru by město mělo více vysazovat stromy i na vhodných volných plochách a vyrovnávat tak ztráty. Zároveň by mělo být pečlivě zváženo, kde je kácení opravdu nutné, a zdali není spíše zanedbaná arboristická péče. Každý strom si zaslouží naši pozornost a péči, v městské zástavbě především.

Svůj názor přidává i člen komise a krajský zastupitel Dan Leština: „Projekt revitalizace parku Dukelská je mi velmi sympatický architektonický počin a těším se na novou podobu. I proto jsem zpozorněl, když jsem v názoru dendrologa četl, že kvůli vykácení břehové linie a stavebním úpravám může v následujících letech z parku zmizet daleko více stromů, než autoři prezentují ve svých plánech. Považuji za důležité na to vedení města upozornit.”

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články