INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

21. října 2020
INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v září k projednávání svých programů. Informace jsem sepsali od 7 aktivních komisí města.

ŠKOLSKÁ KOMISE

V úvodu jednání školské komise informoval zúčastněné náměstek Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. o několika správných krocích. Vypadá to, že se komunikace mezi všemi účastníky výchovně-vzdělávacího procesu – učiteli, žáky i rodiči – bude odehrávat skrze jednu primární platformu Microsoft Teams. Univerzální aplikace umožňující videohovory, ukládání dat, textovou komunikaci a mnoho dalšího. Dál se uvolní velký balík peněz pro nákup výpočetní techniky nejen pro učitele, ale i na podporu žáků ze znevýhodněných sociálních prostředí. Když se dané prostředky využijí rozumně a koncepčně, vidíme velký dobrý! Co ale tak masivní výkup notebooků udělá s trhem s výpočetní technikou, to bude jiná jízda.

“Odstupující Kamil Podzimek předal mně, Vítu Dvořákovi, několik rozdělaných úkolů. Trápí nás například to, že kritéria pro žádosti o dotace ve sportu neumožňují podat žádost sportovním klubům, které poskytují komplexní programy v oblasti sportovních aktivit, na příslušnou sportovní komisi, logicky se zabývající a priori registrovanými profi sportovci. Ona kritéria splňují při žádosti právě u volnočasových aktivit spadajících do kompetencí školské komise. Finanční prostředky školské komise v poměru k množství žádostí totiž neumožňují efektivně tyto kluby podporovat. Celá situace se navíc komplikuje nastupujícím tlakem na regulaci výdajů a změny alokací finančních prostředků”, informuje Vít Dvořák.

KOMISE PRO CESTOVNI RUCH

Prvním bodem byl návrh na změnu ubytovacích poplatků na rok 2021. V roce 2020 je výše poplatku z pobytu 15 Kč, výběr poplatků měl v tomto roce růst a oblast cestovního ruchu měla být tak finančně soběstačná. V návrhu bylo buď výši poplatků na příští rok ponechat nebo zvýšit (maximální výše ubytovacích poplatků může být až 50 Kč). Komise CR, vzhledem k aktuální nelehké situaci v cestovním ruchu, doporučila radě města ponechat poplatek z pobytu na rok 2021 ve stejné výši 15Kč, jako v roce 2020. A to jednohlasně.

Vyhodnocení kampaně “Léto v jižních Čechách“. Ze slevových voucherů na ubytování bylo ke dni 14.9. vyčerpáno 11,5 mil Kč pro ubytovatele z alokované částky 30 mil Kč. Dle komunikace s ubytovateli nakonec hlavní turistická sezona nedopadla až tak špatně, jak se začátkem epidemie Covid očekávalo. Byla znát i jiná skladba turistů, kdy se lidé více zdržovali ve městě a využívali atrakce. Přesto panovala určitá nejistota a rezervace přicházely na poslední chvíli. Na Budějovicku bylo vystaveno 622 voucherů což přivedlo 1743 hostů.

Pirátský člen komise Jaroslav Hansal reagoval na podzimní turistickou nabídku JčK, která vychází z kampaně „Léto v jižních Čechách“ a považuje ji za nedostatečnou například s obdobnými kampaněmi v Olomouckém či Karlovarském kraji.

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

O činnosti komise pro životní prostředí informuje náš člen Dan Leština. Na zářijové komisi jsme projednávali důležité a palčivé téma - spalování odpadu. Přesvědčit nás o jeho výhodách a svých zkušenostech přišli zástupci společnosti FCC a budějovické teplárny. Je logické, že FCC tato otázka velmi zajímá, když kromě mnoha a mnoha jiných aktivit po celé Evropě také momentálně sváží odpad z Budějovic na skládky, a zároveň v jiných zemích provozuje mnoho spaloven různých typů. Teplárna by zase ráda odpad využívala jako levné a obnovitelné palivo vedle uhlí, dřevní štěpky a odpadního tepla z Temelína. Rodí se nám tedy iniciativa za stavění velké spalovny přímo v Budějovicích, nejspíše v areálu výtopny Vráto. Projekt se postupně rozbíhá, probíhají jednání mezi různými subjekty a zatím mu, zdá se, nic nestojí v cestě.

Piráti již na zastupitelstvu města prosazovali, aby pokud už tu má vzniknout spalovna, aby:

 1. byla jen v nutné kapacitě tak, aby se spalovalo jen to, co by jinak končilo na skládce a spalovna nemařila snahy o recyklaci odpadu nenasytnou poptávkou po palivu;
 2. se do Budějovic nedovážely odpadky z jiných krajů nebo států;
 3. se město nezatěžovalo nákladní silniční dopravou, ale aby se v maximální míře dopravoval odpad po železnici;
 4. veřejný sektor měl významný vliv na provoz podniku;
 5. bylo jasné, kdo celé zhruba třímiliardové náklady zaplatí.

Předseda představenstva teplárny Václav Král (ODS) se zavázal, že zpřístupní studie dostupnosti odpadu, aby nám pomohl s posouzením alespoň té první otázky. Každopádně i po tomto jednání nám zbývá spousta neznámých, které je třeba doplnit, než si projekt získá plnou pirátskou podporu.

PAMÁTKOVÁ KOMISE

Dne 8.9.2020 jsme v komisi projednali a s několika připomínkami schválili Program regenerace Městské památkové rezervace ČB na období 2021-2025, zpracovaný Ing.arch.Tadeášem Matouškem. Jde o základní dokument, který po schválení RM a ZM umožní ucházet se o finanční prostředky z MK ČR z Programu regenerace.

Trvá však letitý problém se získáváním nezbytných podkladů a spoluprací ostatních odborností v rámci regeneračního procesu. Nedochází tak ve větší míře k harmonizaci jednotlivých činností ve městě resp.jeho centru už ve fázi záměrů a příprav. Např.se záměrem výstavby objektu AJG na Senovážném nám. před budovou JČM PK nesouhlasí, přesto záměr trvá a je obsažen v PR MPR, jelikož PK neschvaluje jednotlivé body, které vložil do Programu někdo jiný.

“Jiný příklad, snad pozitivní, v Programu je požadavek na zpracování koncepce zachování a zvýšení bytové funkce historického jádra reagující na setrvalý úbytek bydlících v centru s celou řadou souvisejících negativ. Tématu se průběžně věnujeme a totéž by bylo vhodné i v ostatních komisích s informačním přesahem”, dodává Vladimír Musil.

SPORTOVNÍ KOMISE

“Zářijové jednání sportovní komise mělo jen tři body. Kromě tradičních bodů Informace RM a ZM a bodu Různé jsme tentokrát probírali Stav realizace akčních plánů pro rok 2020 v rámci Plánu rozvoje sportu v Českých Budějovicích na období 2018 - 2025”, oznamuje Pavel Šramhauser.

Priorita 1.1 Detailní pasportizace infrastruktury pro sport a pohybově rekreační aktivity ve městě, včetně posouzení jejich funkčního, technického a stavebního stavu je již skoro zpracována a jen se doplňují kapacity, vytíženost, investice do budoucna a též tělocvičny na SŠ a VŠ. Následně bude výsledek této pasportizace přístupný veřejnosti v rámci Portálu sportu.

Priorita 1.2 Detailní průzkum potřeb obyvatel města pro realizaci pohybově rekreačních aktivit a sportu - tato priorita (průzkum) měla být realizována v rámci některého z dotačních titulů EU nicméně dle slov pana náměstka Vojtka se to takto nepodařilo. Jako alternativa, kterou vítám byla k pomoci přizvána JU, která na reprezentativním vzorku cca 700 osob (nejen obyvatel města, ale i obyvatel dojíždějících za sportem a rekreačně pohybovými aktivitami z okolních obcí) stanoví na základě dotazníkového šetření (otázky budou nejprve SK předloženy k posouzení) potřeby obyvatel pro realizaci pohybově rekreačních aktivit a sportu. Na základě výsledků mohou být následně plánovány další priority a také doufám, že když bude “černé na bílém” potvrzeno to, že zde v ČB chybí sportoviště pro širokou veřejnost, tak se s tím začne konečně něco dělat a vše nezůstane u planých slibů jako posledních 6 let a konečně se začne něco dělat.

Priorita 1.3 Stanovení rozvojových území pro sport a pohybově rekreační aktivity - v rámci této priority by měla proběhnout analýza možného využití ploch pro sportovní vyžití na území plánu města s následnou realizací.

KOMISE PRO ARCHITEKTURU A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Komise se sešla 8. 9. Byly nám představeny výsledky soutěžního dialogu DK Slávie, který vyhrálo sdružení Chaix & Morel + Associé – CAPP ZT GmbH – Jan Proksa. Město s vítězem již uzavřelo smlouvu na zpracování projektové dokumentace. Paralelně by měla začít diskuse o provozním řešení (např. příspěvková organizace) tak, aby do procesu mohl být co nejdříve zapojen budoucí provozovatel. Komise výsledek až na jednu výjimku (zastupitel Petr Stehlík) vítá s nadšením.

Dále jsme si vyslechli informace o zadání soutěží o návrh na Bytový dům 4Dvory a Dům umění. Rada města již schválila záměr soutěží, které by měly být vypsané na přelomu října/listopadu. Oba záměry mají v komisi podporu.

Následovalo shrnutí dalších rozjetých projektů:

 • Park Dukelská – je odevzdaný projekt DSP a běží stavební řízení.
 • Park 4Dvory – proběhla participace s občany, řeší se majetkové dispozice s developerem Třešnákem.
 • Parkovací dům Dlouhá louka – proběhne tržní konzultace.
 • Přístřešky Pražská – v týdnu proběhne hodnocení 4 odevzdaných návrhů.
 • Centrum Juvel – probíhá participace a příprava zadání pro zakázku malého rozsahu.
 • Město a voda – ze studie by se měly vybrat prioritní projekty a u nich navrhnout další postup.

Členové komise dále diskutovali o možnosti vyjadřovat se k soukromým developerským záměrům. Komise může s developery pouze diskutovat a doporučovat, ale nemá možnost dávat závazná stanoviska. O její názor a připomínky se mohou ve své argumentaci při stavebním řízení opřít jednotlivé odbory magistrátu.

“Dalším diskutovaným tématem byla koncepce městkého mobiliáře a regulace reklamy. Komise se k němu vrátí na některém z dalších zasedání, stejně jako k tématu koncepce a fungování ÚHA, k čemuž se neustále (zatím bezvýsledně a bez větší reakce zodpovědného náměstka) vracíme”, uzavírá činnost komise Filip Landa.

DOPRAVNÍ KOMISE

O činnosti této komise referuje pirátský zástupce Pavel Maule. Komise se sešla 15.9. po dvouměsíční prázdninové pauze. Nejprve náměstek pro dopravu pan Lavička seznámil s průběhem příprav strategických staveb. Nosným bodem byl pak následující bod jednání a to omezení vjezdu aut na náměstí o adventních víkendech. Na toto téma se na vyžádání pana předsedy přizval i místní podnikatel pan Pražák jako host. Předseda komise se vrátil k původnímu návrhu uzavřít vjezd pro auta od pátku odpoledne do neděle večer a umožnit pouze dopolední zásobování.

Jelikož uzavření náměstí pro auta o adventních nedělích již proběhlo v minulém roce a setkalo se s velmi pozitivní zpětnou vazbou vzniklo usnesení podpořené věčinou zúčastněných členů aby se rada takovým návrhem omezení pro letošní adventní víkendy zabývala.

V dalších bodech se komise zabývala výstupy své práce a návrhy na práci v dalším pololetí. Jednoznačně jsem se shodli na tom, aby pokračovali informačně-koordinační schůzky s městem a městskými zástupci (zejména z investic, správy veřejných statků) ale také zástupci odboru dopravy (vč. Kraje, ŘSD, MČB), kvůli koordinaci uzavírek.

Předseda komise pan Mádl pak vyjádřil lítost nad tím, že některé poměrně důležité závěry dopravní komise jsou radě předkládány až souhrnně a dost často jsou tyto závěry přehlíženy (pokud nejsou aktuálně spojeny s nějakým důležitým rozhodnutím).

Naopak se ale daří řešit dílčí menší požadavky a žádosti široké veřejnosti, které jsou transferovány na příslušné odbory k operativnímu vyřízení.

V neposlední řadě se řešily témata a plán na další sezení a v posledním bodu jednání bylo domluveno, že se prohloubí spolupráce s územními skupinami (koordinuje pan Špak)

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články