INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

3. listopadu 2021
INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z 5 proběhlých komisí rady města, které zasedly v září k projednávání svých programů.

Školská komise

Po létě se vracíme k povinnostem z hektických jarních období a některým problémům zřejmých z žádostí o podporu v dotačních programech. Primárně je to havarijní stav pavilonů v MŠ U pramene. Díky panu náměstkovi inženýru Vojtkovi jsme vyslechli celou historii s financováním rekonstrukce, ke které z důvodů škrtů, odkladů a pandemie již několik let nedošlo. Přesvědčivě členy komise ubezpečil, že se konečně rekonstrukce dostane do investičního plánu města i z toho důvodu, že prozatím byla vždy rekonstrukce ve formě žádosti o dotaci. V dotačních programech jsou ale finanční prostředky citelně menší. S tím souvisí další bod diskuze - v kontextu přestavby a rekonstrukce MŠ U pramene je na rok 2022/23 chystaná komplexní analýza kapacit mateřských škol i pro dojezdové vzdálenosti. Jasná data z této studie mohou, a pravděpodobně i budou jak jsme viděli z žádostí o dotace, poukazovat na nutnou investici do rozšíření kapacit mateřských škol. Tato analýza pak bude nutným pádným argumentem pro uvolnění finančních prostředků z investičního fondu města.

“V dalším bodě jednání jsme pod vedením naší skvělé a svědomité sekretářky Johany Fuxové pro většinu členů školské komise vytipovali organizace, které si v dotačním programu na příspěvek na celoroční činnost zažádaly o dotaci a obdržely ji. Tyto organizace navštívíme, ne primárně kvůli kontrole, jak by se mohlo zdát, ale abychom i my měli zpětnou vazbu od lidí, kterým město pomohlo”, informuje Vít Dvořák.

Sociální komise

Na úvod jednání představila Mgr. Bára Čechová, MBA (ředitelka společnosti THEIA) členům sociální komise připravovaný projekt „Bezplatného právního poradenství“. Cílem projektu je zajistit lidem v sociální krizi dostupné - bezplatné právní poradenství. Služby odborného sociálního poradenství zaznamenávají nárůst počtu klientů, kteří potřebují právní poradenství a nemají prostředky na právníka. Organizace Theia bude zajišťovat koordinaci celého projektu a poskytne své prostory. Před samotnou bezplatnou konzultací s právníkem proběhne se sociálními pracovníky tzv. „před konzultace“, tedy na základě rozhovoru pracovník-klient bude vyhodnoceno, zda skutečně je či není nutné zprostředkovávat bezplatné právní poradenství. Některé potíže je totiž možné vyřešit v rámci služeb odborného sociálního poradenství. Díky koordinaci celého projektu nebude docházet ke zneužívání bezplatného právního poradenství. Služby právníka budou dostupné 1 x týdně na 3 hodiny.

„Pandemie Covid 19 měla velký dopad do sociálních služeb právě v kontextu toho, že mnoho lidí se dostalo do potíží, finančních problémů a následně dluhů. Sociální služby zaznamenávají nárůst počtu osob a rodin v sociální krizi. Musíme teď posilovat, podporovat sociální služby a zároveň umožnit vznik nových potřebných a efektivních projektů. Projekt bezplatného právního poradenství tím bezpochyby jistě je a věřím, že bude fungovat a pomůže mnoho lidem. Jsem potěšen, že sociální komise vyhodnotila projekt jako přínosný a i finančně efektivně nastavený a přijala usnesení týkající se finanční podpory projektu“, shrnuje Kamil Podzimek.

Dále paní Kovárnová informovala o tvorbě Základní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje, požadavcích místních poskytovatelů sociálních služeb na zapojení do této sítě a postupu při vydávání vyjádření OÚ ORP České Budějovice. Většina služeb je pro občany města potřebná, aktivně se účastní procesu strategického plánování sociálních služeb a budou jim vydána kladná vyjádření s doporučením zařadit tyto služby do základní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje. Paní Kovárnová dále informovala o sociálních službách, které aspirují na zamítavé vyjádření nebo na návrh zkrácení úvazků pracovníků v přímé práci oproti jejich požadavku. K těmto službám byla následně vedena diskuze.

Komise pro architekturu a územní rozvoj

1)

Architekti Petr Hornát a Petr Jakšík z A8000 prezentovali koncepční studii týkající se projektu ZEVO Nové Vráto, která byla doplněna o analýzu potenciálního rozvoje území mezi železnicí a dálnicí. Studii zadala Teplárna České Budějovice a.s. a byla již prezentována dozorčí radě. Jako prioritní a aktuální se jeví především problematika stavby a nejbližšího okolí zařízení ZEVO, studie ale poukazuje na potenciál rozvoje celé východní části města a to z urbanistického, demografického, ekonomického a ekologického pohledu. Rada města již svým usnesením doporučila závěry studie překlopit do vznikající územního plánu města.

Členové komise vedli se zpracovatelem studie diskusi, kterou lze shrnout v těchto bodech: * V katastru města jde o velký potenciál rozvojových a transformačních ploch bez nutnosti záboru další nezastavěné plochy. Tato rezerva může postačovat pro další rozvoj města pro několik dalších desetiletí. * V řešeném území se s dostavbou dálnice předpokládá velká expanze stavebních a developerských aktivit, které budou vyžadovat vzájemnou koordinaci, především dopravní a technické infrastruktury a také veřejné vybavenosti. * Pro teplárnu může být budoucí rozvoj území zajímavý z pohledu napojení budoucích staveb na CZT a následného ekonomického profitu, pro město jako zajímavá příležitost pro kontribuci s developery. * Tento typ analytických podkladů a studií by měl primárně zajišťovat odbor ÚHA a městské organizace by měly přednostně využívat jeho služeb. Znovu jsme zmínili výhody zřízení Kanceláře architekta města jako příspěvkové organizace.

Komise k tomuto bodu přijala usnesení:

I. Komise bere na vědomí prezentaci ZEVO. II. Komise konstatuje, že jde o klíčový materiál pro rozvoj města, který je potřeba zapracovat do územního plánu. III. Komise žádá radu města, aby pověřila vedení odboru územního plánování k: 1. Prezentaci rozpracovaného územního plánu města na komisi pro architekturu. 2. Prezentaci návrhu na zapracování této koncepční studie do územního plánu.

2)

Ing. Václav Protiva prezentoval koncepční studii úprav parku v okolí kostela Sv. Vojtěcha v ulici Emy Destinové (mj. jsme upozornili na dlouhodobý problém s nepřesným názvem ulice, který dehonestuje osobnost paní Destinnové). V areálu kostela funguje Salesiánské středisko mládeže s řadou aktivit pro děti a mládež. Veřejné prostranství v okolí kostela je částečně v majetku města a částečně v majetku místní komunity Salesiánů Dona Bosca. Ing. Vojtěch Urban zpracoval ideový záměr úprav obou prostranství, který uvedené pozemky řeší jako celek, ale lze je realizovat i samostatně. Jako výhodná se jeví možná spolupráce s městem. Členové komise měli několik připomínek k navrženému řešení (přístupnost, povrchy, širší vztahy), které by bylo vhodné řešit v případném dopracování studie.

Komise přijala toto usnesení:

I. Komise bere na vědomí ideovou studii a podporuje uvedený záměr. II. Komise doporučuje radě města na základě cenové nabídky zvážit zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace jednomu dodavateli.

3)

Podpora výstavby a rozvoje občanské vybavenosti - zapojení developerů

Ivo Moravec požádal komisi o prodiskutování tématiky zapojení developerů tzv. kontribuce. Jedná se o metodiku, která může vést ke vzniku transparentních pravidel developerské výstavby a příspěvku developerů na vyvolanou veřejnou infrastrukturu. V některých případech, například změny územního plánu, by mohlo jít o oboustranně výhodnou spolupráci. Tuto metodiku již používá několik českých měst, lze tedy částečně převzít jejich zkušenosti a následně je aplikovat je na specifika Českých Budějovic.

“Přijali jsme usnesení ve znění: Komise doporučuje radě města zadat zpracování koncepčního materiálu, který se týká kontribuce developerů. Na příštím komisi budu toto téma blíže prezentovat, neboť jsme se mu věnovali v nedávném vydání časopisu ERA21”, referuje Filip Landa.

4)

Opětovně jsme se dotazovali na průběh zpracování územního plánu města a požádali o prezentaci aktuální verze ze strany zpracovatele i pořizovatele.

Komise pro životní prostředí

Komise se zabývala především možností zřízení ekologického fondu města, jaký v současnosti funguje v Jihlavě. Princip spočívá v tom, že příjmy související s životním prostředím, jako jsou některé příjmy z odpadového hospodářství, poplatky za kácení stromů nebo některé pokuty udělené Českou inspekcí životního prostředí, se nerozpouští v rozpočtu města, ale jdou do tohoto speciálního fondu, a prostředky se následně používají opět pro zlepšení životního prostředí města. Může to být monitorování stavu ovzduší a vody, péče o chráněná území, odklízení polámaných stromů po vichřici a podobně. Pirátský zástupce v komisi Dan Leština se připojil k hlasům, kterými komise radě města doporučila zvážit zavedení takového fondu.

Dále jsme se bavili o pravidlech dotací do ŽP na příští rok a kontrolách projektů, které probíhají tento rok.

Památková komise

Z jednání památkové komise vybral nejdůležitější body programu Vladimír Musil. Na jednání PK 14.9.2021 projednáno a schváleno přesunutí finančních prostředků z Programu regenerace MPR 2021 z neuskutečněných akcí na opravu objektu v majetku města / nám.P.O.II. 14 /. Dále dohodnuto dopracovat změnu pravidel pro poskytování dotací z městského programu na opravu památek pro rok 2022 v opatření č. 2. umělecko řemeslné práce, pro vlastníky nemovitostí na správním území města ČB, které mají zřetelné znaky kulturní památky, nejsou však zapsány ve státním seznamu nemovitých kulturních památek / tzv. památkový potenciál.

Komise pro cestovní ruch

Hlavním bodem jednání komise byl návrh na založení obchodní společnosti Českobudějovicko-Hlubocko. Důvodem je rozšíření podnikatelské činnosti, jednalo by se o servisní organizaci, 100% vlastníkem by byl CBHL. Financování pomocí provizního systému v pravděpodobné výši 10%, aby obchodní společnost byla životaschopná. Po proběhlé diskuzi komise jednohlasně nedoporučila založení obchodní společnosti Českobudějovicko - Hlubocko s.r.o. A to do té doby, než budou předloženy doplňující informace. A to především vyhotovit právní a ekonomickou analýzu plánovaného založení obchodní společnosti Českobudějovicko - Hlubocko s.r.o. A také prověřit střet zájmu navrženého jednatele a nejasné finanční toky mezi spolkem Českobudějovicko- Hlubocko, z.s. a obchodní společností Českobudějovicko - Hlubocko s.r.o. S tímto postojem také plně souhlasí náš člen komise Jaroslav Hansal.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články