INFORMACE Z ÚNOROVÝCH JEDNÁNÍ KOMISÍ MĚSTA

6. března 2020
INFORMACE Z ÚNOROVÝCH JEDNÁNÍ KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v únoru k projednávání jejich programů. V některých komisích se tentokráte rozdělovaly městské dotace, což je vždy příležitost pro bouřlivější debatu. Podívejme se tedy podrobně, čemu se věnovaly únorové komise očima pirátských nominantů.

ŠKOLSKÁ KOMISE

Školská komise se sešla 19. února 2020. Obsahem jednání bylo hodnocení žádostí “Dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku”. Celková alokace finančních prostředků na rok 2020 v tomto dotačním programu byla 400 000 Kč. Celkem bylo hodnoceno 13 žádostí, jejichž celková požadovaná dotace činila 630 000 Kč. Po prostudování materiálů a následné diskuse členů školské komise byly některé žádosti podpořeny v požadované výši. U některých žádostí došlo ke krácení požadované dotace a některé žádosti nebyly podpořeny.

Cílem dotačního programu je podpora a rozvoj předškolních zařízení a individuálních služeb péče o děti do 6 let věku s cílem sladit soukromý a pracovní život rodin s malými dětmi. V kontextu cíle dotačního programu bylo důležitým kritériem hodnocení fakt, kolik dvouletých dětí jednotliví žadatelé mají umístěno ve svých zařízeních. Školská komise dospěla ke shodě, že je podstatné podporovat tedy ty subjekty, které mají ve svých zařízeních dvouleté děti”, informuje člen komise Bc. Kamil Podzimek.

KOMISE PRO ARCHITEKTURU A ÚZEMNÍ ROZVOJ

V únoru se uskutečnila i společná schůze komise pro architekturu a územní rozvoj, dopravní komise a vedoucích některých odborů k projednání zadání nového územní plánu. Zástupci zpracovatele (arch. Hadlač) i pořizovatele (arch. Grasse, náměstek Thoma) představili stávající stav, poté byl čas na dotazy. Na setkání nezaznělo nic nového. Ačkoli už bylo na přípravě ÚP odvedeno nemalé množství práce včetně poměrně obsáhlých průzkumů a rozborů a zapracování dílčích připomínek, kvalita připravovaného ÚP zatím není nijak zvlášť přesvědčivá.

Průzkumy a rozbory jsou pouze formální a dost vágní dokumenty s řadou chyb nebo věcí, které neodpovídají skutečnosti. Asi nejvtipnějším výkresem je analýza dominant ve městě na úrovni školní práce, která kategorizuje pozitivní (věže) a negativní (komíny) dominanty. Zpracovatel už ale nedokázal vysvětlit, k čemu taková analýza vlastně bude sloužit a jak se promítne do připravovaného ÚP.

Navazující diskuze byla jen o procesních náležitostech a technikáliích. Na otázky po vizi, koncepci a obrazu města nebyl schopen nikdo odpovědět, nebo byly odbyty odkazem na další fáze zpracování. V podstatě mi z toho vyplynulo, že zpracovatel vnímá České Budějovice jako univerzální město bez jakýchkoliv specifik a územní plán jako formální nástroj, kde se poměrně náhodně vybarví plochy podle přání města či vlastníků pozemků. Autorský vstup nebo nějaká holistická vize, posilující např. silné stránky města, se (zatím) nekoná”, uzavírá trochu smutně Filip Landa.

SPORTOVNÍ KOMISE

Sportovní komise proběhla 26.února 2020 od 16:00 tj. sice až na konci února, ale o to více bylo co probírat. Na programu kromě tradičních záležitostí - informací z rady města (dle slov pana Vojtka: “....na minulé RM z oblasti sportu nic probíráno nebylo.” ) bylo tentokrát Vyhodnocení dotačního programu OP Č. 4 Sportovní akce na rok 2020, dále žádost o poskytnutí individuální dotace na rok 2020 - Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje, žádost o příspěvek na činnost 13 mládežnických týmů klubu včetně Akademie ČSLH na sezónu 2020/21 - HC České Budějovice, z.s. a tradiční bod různé.

V rámci tohoto dotačního programu OP Č. 4 Sportovní akce na rok 2020 bylo podáno velké množství žádostí. Formální podmínky splnilo 77 žádostí (žádosti v celkové výši 3 703 888 Kč) a úkolem Sportovní komise bylo tyto žádosti zhodnotit a přerozdělit v rámci tohoto dotačního programu vyčleněnou částku 1 700 000 Kč. Po zhodnocení žádostí bylo doporučeno podpořit jen některé akce a některé akce bylo doporučeno nepodpořit v plné výši.

Na programu bylo dále projednání žádost o individuální dotaci na rok 2020 pro Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje spolu s návrhem na prodloužení Memoranda již sjednaného. Sportovní komise se usnesla dotaci i memorandum doporučit k prodloužení do roku 2024. Následně Sportovní komise projednala též žádost o příspěvek ve výši 9 000 000 Kč pro mládežnickou část klubu HC Motor České Budějovice - navýšení oproti minulým rokům o o 1 000 000 Kč - žádost o navýšení příspěvku nebyla doporučena RD ke schválení”, informuje Pavel Šramhauser.

V posledním bodu Různé byla Sportovní komise informována o jednáních pracovní skupiny Složiště a Budvar aréna.

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Na komisi pro životní prostředí jsme se nejprve podrobně zabývali projektem stavby teplovodní přípojky z Temelína do Českých Budějovic. Je to skvělý nápad, jak využít odpadní teplo a nespálit každý rok tisíce a tisíce tun uhlí zbytečně. Samozřejmě se taková stavba neobejde bez zásahů do krajiny, např. kácení stromů. Náhradní výsadba se ale zdá být zajímavě a nápaditě připravena, tak si počkám na výsledek. Dále jsme dali radě několik tipů, jak zvýšit čistotu našeho města. Na základě přednesených informací a zkušeností odboru ŽP jsem navrhl usnesení, aby město aktivně informovalo ty podnikatele, kteří soustavně porušují zákony a vyhlášky ohledně umisťování odpadu ze svých provozů, a často o tom ani nevědí, nebo nevědí, jaké jim hrozí pokuty. Důsledkem jsou potom přeplněné kontejnery nebo nevzhledné povalující se pytle okolo nich”, komentuje průběh komise Dan Leština.

Navrženo bylo ještě jedno vstřícné řešení - zvážení zapojení některých podnikatelů do systému svozu odpadů z domácností, za určitý poplatek. Tato kombinace by mohla přispět k větší transparentnosti v této problematice a obecně lepší atmosféře místo současného “dělej si se svým odpadem co chceš, dokud tě nikdo nechytí”.

KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH

V únoru se také sešla komise pro cestovní ruch a hlavním bodem na programu bylo přidělování peněz v rámci “Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2020”. K dispozici bylo 1 850 000 Kč, o které se ucházelo 29 projektů v celkové výši 5 204 760 korun.

Komise si poprvé vyzkoušela nový způsob hodnocení jednotlivých projektů, kdy si všichni členové komise předem rozdělili projekty a takto přidělené jednotlivé žádosti podrobně před zasedáním komise prozkoumali. O výsledcích a svých doporučeních následně informovali ostatní členy na vlastním zasedání komise.

Jsem přesvědčen, že tento způsob hodnocení je daleko kvalitnější než v minulosti používaný systém, kdy všichni komisaři zevrubně prošli všechny projekty a následně v časovém tlaku mohlo docházet k povrchnímu zhodnocení”, hodnotí Jaroslav Hansal nový způsob práce komise.

Z 29 žádostí neobdrželo celkem 7 žádostí dotaci žádnou, naopak u 10 žádostí byla přidělena dotace ve 100% výši. Je jen velká škoda, že většina projektů i žadatelů se rok od roku opakuje. Na vině je malá propagace dotačního projektu mezi podnikateli činnými v cestovním ruchu. Komise se shodla na tom, že větší propagace tohoto dotačního programu bude cílem na další rok.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články