INFORMACE Z LISTOPADOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

18. prosince 2020
INFORMACE Z LISTOPADOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z pěti komisí města, které zasedly v listopadu k projednávání svých programů. A že bylo, i přes situaci s COVID 19, co probírat, se můžete sami přesvědčit v pravidelném reportu od pirátských členů komisí. Piráti pracují!

SOCIÁLNÍ KOMISE

Sociální komise se v listopadu sešla hned dvakrát. Na prvním jednání dne 4.11.2020 pan náměstek Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. informoval členy komise o situaci COVID 19 v příspěvkových organizacích města. Nákaza koronavirem bohužel postihla všechny příspěvkové zařízení města v sociální oblasti jak mezi zaměstnanci, tak i mezi klienty (domovy pro seniory a jesle). V zařízeních byly vytvořeny tzv. covid – zóny pro nakažené klienty. Zařízení mají aktuálně dostatek ochranných pomůcek, využívají dobrovolnické činnosti a celková situace se postupně stabilizuje a zklidňuje. Domovy pro seniory se připravují na plošné testování.

Dále pan náměstek informoval o vývoji alokované částky pro dotační program na podporu sociální oblasti na rok 2021. Na jednání zastupitelstva města 2.11.2020 bylo toto téma otevřeno a radě města doporučeno přehodnotit stávající alokovanou částku. Zároveň na jednání komise ze dne 26.8. bylo přijato následující usnesení sociální komise rady města I. doporučuje radě města navýšit alokovanou částku pro sociální oblast pro rok 2021 minimálně na úroveň alokované částky v roce 2019. Toto usnesenÍ nebylo radou města zcela reflektováno a hrozili výrazné ponížení alokované částky do výše zmíněného dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti. Nakonec Rada města přehodnotila svůj názor a nedošlo ke krácení alokované částky na rok 2021. Člen sociální komise Kamil Podzimek k tomu uvádí: "Osobně jsem rád, že nedošlo ke krácení dotačních programů na podporu sociální oblasti. Krize společnosti vyvolaná pandemií COVID-19 již má a jistě dále bude mít velké sociální dopady a je nezbytně nutné posílit segmenty, které jsou schopny je minimalizovat. Sociální služby, konkrétně služby sociální prevence jsou jedny z klíčových aktérů. Služby sociální prevence jsou nejefektivnější intervencí ze sociálního, ekonomického i z pohledu veřejného pořádku. Státní donátoři i kraj vyžadují finanční participaci města. Je to zejména proto, že služby ve finále slouží občanům města. Tento požadavek není bohužel nikde systémově uchopen a přesně definován, avšak realita je taková, že bez adekvátní participace města služba zkrátka nemůže existovat. Za optimální spolufinancování je považována cca 20% participace města, naopak za kritické pak 10% a méně. Aplikací „optiky 20%“ lze hovořit o tom, že např. každé 2 miliony z rozpočtu města zajistí pro občany služby v hodnotě 10 mil.".

Na druhém jednání ze dne 25.11. 2020 sociální komise byla řešena právě pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2021. Dotační program bude mít opět celkem 4 opatření a celková alokovaná částka na podporu této oblasti bude pravděpodobně 9 mil. korun. Sociální komise dále řešila pravidla již zmíněného dotačního programu. Konkrétně byla řešena úprava pravidel pro hodnocení odbornou komisí. V rámci pravidel pro hodnocení pro rok 2021 byla většinou odhlasována kritéria potřebnosti sociální služby. V opatřeních na podporu sociálních služeb bude nyní max. důraz kladen na kritérium potřebnosti. V rámci hodnocení budou žádosti – služby přiřazovány do 4 kategorií, kdy kategorie 0 znamená nepotřebnost či minimální potřebnost a kategorie 3 pak nejvyšší potřebnost a nezastupitelnost.

KOMISE PRO ARCHITEKTURU A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Výsledky soutěže na chodník na Pražské třídě

V úvodu předseda komise Mirek Vodák představil výsledky architektonické soutěže na nové řešení chodníku Pražská, které se zúčastnily 4 z 5 vyzvaných ateliérů. Vybrán byl návrh od zlínského studia Ellement. Komise upozornila, že u všech návrhů je potřeba vyřešit majetkové vztahy alespoň u objektu v místě autobusové zastávky a s ostatními subjekty v území vést ve fázi dopracování studie diskusi o možné spolupráci. Koordinace jednotlivých záměrů může mít výrazný vliv na celkové vyznění konečného architektonického řešení.

Doporučení pro dopracování návrhu:

 • Na základě diskuse s majiteli dotčených objektů zvážit formu předsazené stěny a treláže.
 • Zvážit dřevěné lamely na předsazené stěně, které se nejeví jako vhodné řešení. Byla by možná jiná forma s větší mírou perforace a trvanlivějším materiálem?
 • Zvážit umístění pobytových schodů na rohu parkoviště. Byla by možné použít podobný motiv průběžného schodiště v prostoru u hrany chodníku od památníku k lékárně?
 • Zvážit umístění dalšího solitérního stromu v severní části řešeného území.
 • Ověřit navržené řešení z pohledu inženýrských sítí.
 • Dopracovat konkrétní materiálové řešení a návrh umělého osvětlení.

Bytový dům Zachariášova

Architekt Jiří Brůha prezentoval studii bytového domu na nároží ulic Zachariášova a Klostermannova. Pro toto území je charakteristická různorodá zástavba z druhé poloviny dvacátého století, kdy se na relativně malém území setkává středněpodlažní obytná bloková struktura a vysokopodlažní zástavba ve formě tří třináctipodlažních bodových bytových domů, toho typu nejvyšších v ČB. Navrhovaný bytový dům je navržen v souladu s platným územním plánem města. Dům má 12 nadzemních podlaží a celkovou kapacitu 84 bytových jednotek. Členové komise diskutovali o navrženém urbanistickém, architektonickém a dopravním řešení a doporučili zástupci investora (arch. Brůha) upravit projekt v následujících bodech:

 • alespoň jedno patro parkování umístit do 1.PP.
 • do parteru 1.NP umístit větší plochy obchodů či služeb.
 • nezastavovat dvůr a ponechat zde nezpevněnou plochu.
 • zvážit celkovou skladbu a počet bytů a umístění vnitřních komunikací s ohledem na celkovou kapacitu a výšku objektu
 • komise ocenila navržené řešení střech a fasád.

J.Němec upozornil na systémový problém větších developerských projektů s ověřováním kapacit vybavenosti a infrastruktury širšího území.

V. Lavička upozornil na problematiku prodeje bytů a parkovacích míst zvlášť, což vede k parkování na městských komunikacích.

J. Brůha reagoval, že odbor regionálního rozvoje nepovoluje požadavek na svázání prodeje bytové jednotky s konkrétním parkovacím místem. V souvislosti s tvorbou nového územního plánu dále doporučil využívat regulační prvky v podrobnějším měřítku.

Senovážné náměstí

M. Vodák představil koncepční záměr úpravy Senovážného náměstí. Projekt je uvedený ve strategickém plánu města a pokud bude panovat shoda, je možné vypsat urbanistickou projektovou soutěž o návrh, která by měla řešit tyto základní body:

 • podzemní parkoviště s kapacitou 200-500 míst
 • odkrytí Mlýnské stoky a její zpřístupnění
 • opravu veřejného prostranství s částí náměstí a částí parkovou
 • návaznost na širší řešené území a historické centrum
 • regulaci pro případnou dostavbu náměstí

V koncepci jsou uvedené odhadované harmonogramy a náklady na projekt, které budou dále upřesňovány.\ “Na příští komisi připravím prezentaci týkající se možností regulace vizuálního smogu”, na závěr informuje pirátský zástupce Filip Landa.

SPORTOVNÍ KOMISE

Sportovní komise se sešla až na jednoho člena online v plném počtu. V prvním bodu - informaci z RD byla SK informována o snížení alokace pro dotační programy v oblasti sportu na rok 2021, dále projednala pravidla dotačního programu na podporu sportu v roce 2021 a odsouhlasila je.

"Dále se povedlo obhájit to, aby v příštím roce nebyla zrušena neinvestiční dotace za reprezentaci města za rok 2020 pro děti a mládež od 10 do 18 let - argument, že nebylo možné zrealizovat všechny turnaje je sice pravidivý, ale nevidíme důvod neodměnit mládež za to, že reprezentovala město České Budějovice v roce 2020 tam, kde to šlo - navíc bylo dohodnuto, že při vyhodnocení bude přihlédnuto i k výsledkům z minulých let", shrnuje Pirát Pavel Šramhauser.

KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH

V listopadové komisi bylo hlavním bodem programu hodnocení činnosti destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko z.s. V létě bylo několik smluvených akcí zrušeno z důvodu zaplněných ubytovacích kapacit. Povedlo se získat nové eventy - Spartan Race, Famfrpál, Highjump a další akce. Větší část akcí se uskuteční mimo ČB. Na vysvětlenou destinační agentura uvedla, že pořadatelům je nabízeno Budějovicko jako celek a pořadatel si určuje místo konání. Je plánován program pro turistickou oblast Budějovicko „Restart cestovního ruchu“. Je rozjednáno také několik velkých investiční projektů - například vodní park ve Čtyrech Dvorech, zábavní park a další. Dle našeho zástupce Jaroslava Hansala je počet eventů pořádaných přímo v Českých Budějovicích trochu za očekáváním a je otázkou, zda se investovaný milion korun z rozpočtu města v získaných eventech vyplatil. Návratnost této investice budeme i nadále sledovat na webu destinační společnosti www.cb-hl.cz, kde budou průběžně zveřejňovány informace k přínosu proběhlých akcí (finanční, návštěvní atd.).

V dalším bodu komise projednávala aktivity na řekách na území města. Bylo vyjasněno “zjevení” dalšího hausbotu na Slepém rameni Malše. V těchto místech je povolené kotviště, umístění hausbotu bylo řádně projednáno a schváleno. Nelze proti tomu nic namítat, jen komise vyjádřila překvapení, že o tomto záměru nebyla nikdy informována.

Pokračovalo se představením programu pro pomoc turistickému ruchu pomocí programu “Restart cestovního ruchu v roce 2021”. Členové komise budou tento bod řešit i na dalším jednání komise dne 16.12.2020, kde by měly zaznít návrhy v otázce restartu cestovního ruchu.

Představení nového turistického loga města - komise vydala usnesení, které označuje toto jako nekoncepční krok, nemoderní, chybí nastavení komunikačních kanálů, kudy a jak bude šířeno, resp. kde se bude používat logo města a turistické logo, nedostatečné vyjasnění používání v logomanuálu, nebylo komunikováno s komisí.

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Komise se sešla mimořádně, a to kvůli kácení a potenciálnímu poškození dřevin v parku Dukelská, ke kterému jsme vydali samostatný článek.

Druhým tématem byly pravidla dotačního titulu na příští rok. Pirátský zástupce Dan Leština připravil jejich komplexní úpravu, kterou podpořili i ostatní členové komise napříč politickým spektrem. Občané tak budou mít nyní přehledněji stanoveno, na co jim může město v této oblasti přispět. Ale stejně jako v minulých letech bude komise přidělovat peníze spolkům, soukromých subjektům i občanům na úklidové akce, přírodovědne vycházky, zvelebování veřejných prostranství, zahradničení v mateřských školkách a podobně. Celkem bude alokováno pravděpodobně 1 200 000 Kč, každému projektu se může přidělit až 100 000 Kč. Budeme moc rádi, pokud svůj nápad přihlásíte, ať má komise z čeho vybírat! Definitivní podoba programu bude vyhlášena po Novém roce.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články