splash image

INFORMACE Z DUBNOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Jaroslav Hansal | | komiseradyměstačeskébudějoviceduben2021

Přinášíme vám informace ze čtyř proběhlých komisí rady města, které zasedly v dubnu k projednávání svých programů.

Komise pro architekturu a územní rozvoj

O dění v dubnové komisi informuje Filip Landa. Setkání komise 13. 4. probíhalo opět formou online. V úvodu prezentoval zlínský ateliér Ellement aktuální stav studie projektu nového řešení chodníku na ulici Pražské. Oproti soutěžnímu návrhu došlo ke změnám, které jsou vyvolané projednáním se soukromými vlastníky objektů. Komise neměla zásadní připomínky, ale dala několik doporučení zejména praktického rázu stavebního řešení. Město bude na projekt žádat o dotace a podle vybraného dotačního programu mohou být dále upřesněny požadavky.

K datu 18. 4. 2021 končí na pozici náměstka pro architekturu Viktor Lavička. Do konce volebního období se jeho kompetence přesunují na ostatní náměstky a radní. Pan Lavička bude u některých projekt dále působit v roli koordinace. Ke konci března již skončil městský architekt Jan Němec. Rada města by měla rozhodnout o dalším postupu ohledně městského architekta a Útvaru městského architekta, případně zřízení příspěvkové organizace Kanceláře architekta města. ÚHA připraví materiál do kolegia. Dle posledních vyjádření radních se město vydá cestou příspěvkové organizace a vypíše výběrové řízení na jejího ředitele. Je to osvědčený příklad fungující v jiných městech srovnatelné velikosti s ČB a já tento způsob fungování kanceláře architekta města plně podporuji. Bude však znamenat zásah do struktury magistrátu a bude se muset promyslet postupná transformace stávajícího ÚHA v nové odborné koncepční pracoviště.

Došlo k podpisu smlouvy s organizátorem soutěže na Senovážné náměstí. Pokud se má dodržet harmonogram stanovený ve smlouvě, je potřeba připravit podklady a zadání (více v zápise z komise 7/2020).

Sportovní komise

Sportovní komise měla v dubnu dvě setkání a to 8. a 20. dubna. Díky stále trvajícím mimořádným opatřením proti šíření Covid 19 proběhla obě setkání online přes platformu Teams.

Na setkání, které se konalo 8. dubna proběhla prezentace „projektů“ zástupci akademií (fotbal, hokej, volejbal). Členové sportovní komise měli možnost položit své dotazy a mnozí tuto možnost využili. Zvláště ožehavá diskuse proběhla nad tím, zda-li by město mělo požadovat po akademiích nějaké měřitelné indikátory vůči městu. „Jsem zastánce toho, že by město mělo mít pevně stanovené indikátory, a projekt by měl vypadat úplně jinak než pouhé prezentace v Power Pointu. Očekával bych stanovení cílů projektu, cílové skupiny, zpětně měřitelných indikátorů a také stanovení jejich hodnoty kterých má projekt za určitou dobu dosáhnout – pak dané věci můžeme říkat projekt a ne „převlečené“ pokračování memorand z předchozích let. Může ale město po akademiích nějaké cíle vůbec chtít? Lze sice konstatovat že akademie mají pevně stanovené cíle od svých svazů (a tím i vlastně statut akademie) a další stanovování cílů by pro mě mohlo být určitou komplikací. Mám ale za to, že město nemůže vystupovat vůči akademiím pouze jako donátor, bez nároku na nějaké hmatatelné výsledky. Co si ale představit pod férovými měřitelnými výsledky? Například počet uskutečněných velkých turnajů, spolupráci akademií s MŠ, ZŠ při výuce tělocviku, otevřené tréninky pro veřejnost apd,“ konstatuje Pavel Šramhauser.

Setkání 20. dubna probíhalo v duchu vyhodnocování dotačních titulů 2021. V OP č. 1 „Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů bylo podáno celkem 34 žádostí s sportovní komise rozdělila částku 6 700 000 Kč. Některým klubům byl částečně ponížen koeficient a to například z důvodu opakovaných problémů při předkládání vyúčtování z předchozích let.

V OP č. 2„Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů“ bylo podáno celkem 21 žádostí a město rozdělilo celou alokovanou částku pro tento dotační titul - 1 100 000 Kč

Následně došlo také na vyhodnocení OP č. 5 „Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů“ kde podalo žádost 5 klubů a jim bylo přerozděleno 340 000 Kč.

Z dalších bodů lze zmínit i to, že v bodu informace z rady města dostala sportovní komise informaci o tom, že SK Dynamo odstoupilo od projektu výstavby sportovní haly (cca 43 mil) a ento projekt nabízí městu – v tomto případě bube nejprve provedeno zhodnocení a Sportovní zařízení města zpracují ekonomický model a možnosti financování.

„V tomto případě by bylo vhodné, kdyby se město do stavby této sportovní haly angažovalo. Jednak je ve městě nedostatek sportovišť tohoto typu, a lidé (například hokejbalisti) jsou nuceni jezdit sportovat na Hlubokou nad Vltavou. Dále mohu říci že tento projekt je pro mě smysluplnější, než snad již pohřbený pomník současné koalice nová všesportovní hala za částku přesahující 750 mil,“ uzavírá Pavel Šramhauser

Komise pro cestovní ruch

Na programu komise byly dva hlavní body:

SWOT analýza rozvoje cestovního ruchu města

Z pohledu Komise je příliš brzo na doplňující návrhy, jedná se spíše o předpřipravenou verzi a požadují až zpracovanější dokument. Jedná se o otevřený dokument, se kterým se má průběžně pracovat a vyhodnocovat. Ze SWOT analýzy se má stát pracovní nástroj pro systematický rozvoj cestovního ruchu ve městě. Po vyjádření se Komise pro cestovní ruch dojde k redakční úpravě, seřazení priorit atd. Dokument bude předkládán „na vědomí“ Radě města České Budějovice. Tato analýza se zároveň stane součástí nové strategie destinace Budějovicko pro období od roku 2022.

Marketingová podpora turistického portálu budejce.cz

Autorem návrhu nové smlouvy marketingové podpory je náš člen komise Jaroslav Hansal, který navrhl původní smlouvu změnit tak, aby nepřesné body byly lépe popsány, aby bylo jasné, jaké peníze náleží správci, a které slouží k dobíjení kreditu na reklamy. Hlavní body návrhu: nastavení kontroly, určení pověřené osoby, která by mohla nahlížet do statistik a výsledků reklamy vč. přístupu pro komisi, penále když nejsou dodrženy cíle + rozšíření PPC reklamy a optimalizace pro vyhledávače SEO. Komise dále přijala vlastní usnesení, kde navrhla Radě města zvážit spojení správy webu budejce.cz s jeho marketingovou podporou.

Památková komise

Členové hodnotili žádosti o příspěvek z dotačního programu města, I.výzva, připravené administrátorem z odboru PP MM ČB. “Všechny žádosti splňující podmínky dle dotačních pravidel byly posouzeny a odsouhlaseny. Zbylé finanční prostředky budou použity pro II.výzvu,” v krátkosti shrnuje Vladimír Musil.

komiseradyměstačeskébudějoviceduben2021

INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z 5 proběhlých komisí rady města, které zasedly v září k projednávání svých programů.

Víceleté granty v ohrožení?

Na pondělním zastupitelstvu Jan Piskač upozornil na situaci s víceletými granty. Tento revoluční způsob financování projektů dotovaných městem byl v letošním roce svěřen k otestování kulturní komisi. Členové komise s žadateli o tyto granty odvedli spoustu poctivé práce, aby byly víceleté granty přiděleny těm správným uchazečům. Už i s ohledem na to, že se město uchází o kandidaturu na Evropské hlavní město kultury. A přidělení prostředků na delší než roční období by mohlo přinést nový impuls a jistotu zajímavým kulturním akcím. Po otestování myšlenky víceletého financování v kultuře by měly tento způsob od příštího roku přijmout i další komise (sportovní, sociální, cestovní ruch…).

Piráti z Českých Budějovic upozorňují na rozhodnutí rady města, která se i přes rozhodnutí zastupitelů nechce soudit o pozemky na Děkanských polích, celý případ se tak znovu otevře na jednání zastupitelstva

Na pondělním jednání Rady města České Budějovice byl zařazen bod týkající se sporu o pozemky na Děkanských polích. V této věci již Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo 10. května 2021 o podání žaloby, ale nyní chce rada města doporučila zastupitelstvu toto rozhodnutí revokovat na základě právního vyjádření, který však dle zastupitelského klubu Pirátů nepřinesl žádné nové relevantní informace. Piráti dále upozorňují, že se vůbec nejedná o spor restituční, tedy o církevní restituce, nýbrž o spor týkající se historického majetku města.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice