splash image

Informace z březnových komisí města

Jaroslav Hansal | | komisečeskébudějovice

Přinášíme vám informace ze šesti proběhlých komisí rady města, které zasedly v březnu k projednávání svých programů.

Komise pro cestovní ruch

Na programu komise byly tyto body:

 • Českobudějovický advent pořádaný ART 4 PROMOTION, s.r.o.
  Bylo řešeno jak postupovat vzhledem k 5 letému kontraktu s ohledem na loňský zrušený ročník z důvodu Covidu. Možnosti jdou dvě a to buď formou dodatku koncesní smlouvy – prodloužení o 1 rok nebo jako nová zakázka na 1 rok do výše 2 mil Kč.
 • Hodnocení činnosti destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko, z.s.
  Rada Jihočeského kraje zrušila 2 turistické oblasti v Jihočeském kraji – Podkletí a Prácheňsko. Oblast byla rozdělena mezi turistické oblasti Českokrumlovska, Novohradska a Budějovicka.
 • SWOT analýza rozvoje cestovního ruchu města České Budějovice
  Materiál je v online podobě a zatím průběžně doplňován, tak jak se scházejí dílčí pracovní skupiny. V plánu je ½ roční pravidelné setkávání a vyhodnocování. Nastartovat proces strategického plánování, které by se mělo promítnout i do strategického plánu města pro období 2017-2027. Výsledek bude představen vedení města a bude sloužit i případně jako podklad k odborné analýze. Komise se ke SWOT analýze vyjádří během dubnového jednání, kde bude prostor k případnému doplnění či připomínkám.
 • Marketingová podpora turistického portálu
  Náš člen komise Jaroslav Hansal pracuje na materiálu, který by měl nastavit pravidla a kritéria hodnocení online propagace. Základní informace budou k dispozici na dubnovém jednání komise.
 • Různé
  Sepsání nápadů nebo připomínek pro pořadatele adventních trhů - paní Šádková se p. Hansalem setkají s organizátorkou trhů paní Stříteckou a společně projdou problematiku pořádání těchto trhů.

Školská komise

Na programu zasedání školské komise je v aktuálním období primárně vyhodnocování žádostí o dotace. V březnovém zasedání pak žádosti na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku. V praxi to pro členy komise znamená vyvodit z popisu žádosti, jak velkým přínosem mohou být pro veřejnost a pro kultivaci cílové skupiny dané projekty, jak validní je požadovaná dotace v kontextu popisovaných služeb. S alokovanou částkou je to ale úkol, který není vždy jednoduchý a některé žádosti je nutné pokrátit nebo úplně vyškrtnout.

“Z dostupných zdrojů a popisů zmiňovaných projektů zjišťujeme, že péče o předškolní děti se jeví jako nedostačující. V blízké budoucnosti proto bude nutné najít nějaké řešení pro tak komplexní problém, protože kvůli všeobecným škrtům v rozpočtech bude tento dotační program - na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku - pravděpodobně zrušen,” informuje Vít Dvořák.

Dopravní komise

Nosným tématem Březnové komise bylo téma rozvoje centra města - konkrétně náměstí a přilehlé okolí. Byla prezentována studie (zejména první fáze) a soubor opatření, který by postupně snižoval automobilovou zátěž v centru. V dalších fázích by mohlo dojít k částečné omezení vjezdu pro auta na náměstí. Na základě prezentace byla vedena dlouhá diskuze.

“Řada členů dopravní komise vč. pozvaných hostů k tomuto tématu vyjádřilo pochybnosti nad koncepcí příprav studie, podkladů a součinnosti města. Tomuto tématu se bude dopravní komise věnovat jistě i v dalších setkáních,” upozorňuje Pavel Maule.

Památková komise

Na březnovém jednání komise bylo projednání a odsouhlasení rozdělení financí z dotačního titulu MKČR pro obce s rozšířenou působností / ORP /. Alokace ve výši 2 mil.Kč ani nebyla bohužel vyčerpána, bylo vráceno cca 500000,-Kč. Všechny přijaté žádosti splňující pravidla byly uspokojeny.

“Byly diskutovány důvody malého zájmu o památkové dotace a s ohledem na omezenou účast členů komise / nemoci / bude řešeno na dalším jednání. Zástupce NPÚ ČB PhDr. Pavel Hájek informoval o stavu zrušení prohlášení některých památek v ČB soudem, podobně jako v celé ČR a postupné nápravě,” shrnuje Vladimír Musil. Členové upozorňují na přímý dopad u žádostí o dotace u městského dotačního programu.

Komise pro životní prostředí

V březnu bylo hlavním tématem komise kácení na Zavadilce, na základě kterého se komise rozhodla, že vypracuje koncepční dokument, který by měl podniku Lesy a rybníky města Českých Budějovic určit některé principy a postupy, které by měl do svého hospodaření zahrnout, tedy po konzultaci a schválení radou města. Dokument se zaměří na odlišný přístup k lesům, které jsou rekreačně využívány, podporu biodiverzity v lesích, kvalitu vody v rybnících a šetrné zemědělské hospodaření. Náš zástupce Dan Leština již navázal spolupráci s několika odborníky na jednotlivá odvětví.

Dále si komise definitivně rozhodla priority práce na následující rok a vyslechla si další novinky ohledně připravované spalovny odpadů ve Vrátě.

Komise pro architekturu a územní rozvoj

Na březnovém online zasedání byl představen aktuální stav rozjetých projektů:

 • Předseda komise Mirek Vodák nás seznámil s dvěma nejvýše umístěnými návrhy ze soutěže na Centrum současného umění a architektury. Rada města schválila výsledky soutěže. Doporučení poroty k jednotlivým návrhům je uvedeno v protokolu. Město může začít jednat s nejvýše oceněným v JŘBÚ. Pokud by nedošlo k podpisu smlouvy, je možné jednat s dalšími v pořadí. Předpokládá se částečné financování projektu z národních a evropských fondů.
 • Bylo odevzdáno 6 soutěžních návrhů ve druhé fázi soutěže na Bytový dům ve Čtyřech Dvorech. Porota je bude hodnotit 23.3. Výsledky budou zveřejněny po schválení v RM.
 • Byla podepsána smlouva na rekonstrukci veřejných prostranství na Pražské ulici. Dopracovaná studie od ateliéru Ellement bude představena a bude se pokračovat v dalších fázích projektu.
 • Byla podepsána smlouva na rozšíření parku 4Dvory. Dopracovaná studie od ateliéru M&P Architekti bude představena a bude se pokračovat v dalších fázích projektu.
 • Byla zadána marketingová studie k volnočasovému projektu nového sportovně rekreačního centra v lokalitě 4Dvory. Společnost Icomind by měla ověřit funkční, prostorové a ekonomické parametry projektu. Pokud záměr projde RM, měla by na projekt být vypsaná soutěž o návrh. U realizace bude ověřena možnost financování z dotací nebo PPP projekt.
 • Probíhá výběrové řízení na organizátora soutěže na Senovážné náměstí. Vypsání soutěže se předpokládá ve 3Q/2021.
 • Probíhají schůzky pracovní skupiny pro nový územní plán, kde zpracovatel prezentuje návrh podle jednotlivých témat na základě schváleného zadání. Členové komise vyjádřili zájem o pravidelné stručné shrnutí a informace. M.Vodák osloví vedoucího OÚP a domluví další postup.
 • Probíhá zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a dostavbu sídla městské policie v Haškově ulici. Bylo zadáno v dynamickém nákupním systému.
 • Probíhá výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na novou tělocvičnu pro ZŠ Dukelská. Bylo zadáno v dynamickém nákupním systému, s kritériem 80% nabídkové ceny. Část členů komise upozornila na důležitost řešit celkovou architektonickou koncepci areálu školy, jídelny a dvora tak, aby nedošlo k nevhodnému a nevratnému stavebnímu zásahu. Upozornila také na rizika a nevýhody zakázek zadávaných tímto způsobem, kde není hodnocena kvalita navrženého řešení, ani kvalita referenčních projektů. V zadávací dokumentaci jsou nepřesnosti, například chybí standardní fáze VF2 studie stavby a VF7 autorského dozoru. Není zde také uvedena předpokládaná hodnota stavby, ze které by se dle profesních standardů ČKA a ČKAIT měla počítat cena projektových prací.

“ÚHA a ORVZ připravují podmínky výběrového řízení na městského architekta. Mgr. Lavička v souvislosti s předešlou diskusí kolem možného vzniku příspěvkové organizace diskutoval se zástupci KAM Brno a MAPPA Ostrava. Tato forma je možná, pokud se na ní shodne vedení města, ale znamená zásah do současné struktury magistrátu. ÚHA připravuje SWOT analýzu jednotlivých variant,” referuje náš zástupce v komisi Filip Landa.

komisečeskébudějovice

INFORMACE Z DUBNOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace ze čtyř proběhlých komisí rady města, které zasedly v dubnu k projednávání svých programů.

Velký úspěch na pondělním zastupitelstvu

Kromě běžného programu zastupitelstvu města, které se konalo v pondělí 10. května 2021, jsme si na zasedání připravili a prosadili dva naše body, na kterých jsme již delší dobu usilovně pracovali. A je potřeba říci, že šlo opravdu o velká témata - ekonomické a morální.

Piráti z Českých Budějovic hlásí úspěch, na jejich návrh se bude město u soudu domáhat vlastnických práv na pozemky původního Děkanského dvora

Město České Budějovice se bude soudit o pozemky podél obou stran Plavské silnice, původního Děkanského dvora. Vyplývá to ze schváleného usnesení dnešního jednání zastupitelstva. Případem se dlouhodobě zabývá zastupitel Josef Špak a s ním také celý zastupitelský klub Pirátů, přičemž jejich cílem vždy bylo vyjasnit dva proti sobě stojící odborné názory, chovat se jako správní hospodáři a předat celou záležitost soudu, aby právě soud mohl definitivně rozhodnout.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice