splash image

INFORMACE ZE ŘÍJNOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Vít Dvořák | |

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v říjnu k projednávání svých programů. Komise sociální, sportovní a pro architekturu byly zrušeny nebo budou nahrazeny v listopadu online formou.

Dopravní komise

jednání dopravní komise proběhlo online dne 20.10.2020. Hlavní téma a host byl pan Slavoj Dolejš a dopravní podnik města České Budějovice. Probírali se nové služby, hospodaření, personální politika, ekologie, dotace a ale i plán rozvoje.

“Společně s informacemi náměstka pro dopravu pana Lavičky se rozvíjela poměrně zajímavá diskuze a podněty pro strategický rozvoj města pro veřejnou dopravu obecně. V rozvoji integrované dopravy s okolními obcemi bylo konstatováno, že v tomto za posledních 8 let se v kraji NIC nezměnilo. Ze strany pana Lavičky byla zmíněna velká priorita, kterou chce předat pro nové vedení kraje do zapojení prací na vybudování funkčního konceptu integrované dopravy v JČ s napojením na České Budějovice”, shrnuje Pavel Maule. V bodě různé se dále řešili drobné podněty členů komisí a občanů, které se formulovaly pro vyjádření na správu veřejných statků.

Školská komise

Nejpodstatnějším bodem jednání školské komise ve středu 7.10. byl aktualizovaný software na zadávání žádostí o dotace. Náměstek Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. ve stručnosti představil možnosti chystané aktualizace - mezi nejvýraznější zlepšení patří možnost nastavení individuálních parametrů daného formuláře a tím jasnější sdělnost žádosti.

“Můj předchůdce, Kamil Podzimek, upozornil na značné mezery v některých podkategoriích dokumentů pro žádost. Například neuvedení počtu běhů a počtu účastníků příměstských táborů. Já coby idealista jsem cítil potřebu rozvést danou žádost ze strohých údajů “kdo, co, s kým, jak a za kolik” na hůře měřitelnou výzvu k popisu obsahu daných aktivit tak, abychom mohli v žádostech hledat obsahovou kvalitu programu. Ač je řeč o volnočasových aktivitách, jako pedagog stále vycházím z nutnosti chápat tuto činnost formou výchovně-vzdělávacího procesu, kterým každý učitel formuje nejen znalosti a schopnosti, ale i klíčové kompetence a hodnoty budoucích generací (viz chystaná Strategie 2030+) - proto jsem navrhl kategorii “Popis výchovně a vzdělávacích cílů programu”. Členové školské komise se shodli na všech navržených změnách a díky Ing. Tomáši Volkovi, Ph.D. za STAN byla formulována zmíněná výzva na obsahovou kvalitu jako “Přínos pro cílovou skupinu”, “ informuje nový pirátský komisař Vít Dvořák.

Další diskuze se rozpoutala u tématu dotací pro soukromé školské subjekty, převážně v oblasti předškolního vzdělávání. Část dotací těmto subjektům každoročně připadá. Kapacity školek a hlavně jeslí nejsou ani zdaleka vyčerpané, přesto rodiče často volí pro své děti varianty soukromého školství. Proč by mělo město ze svého rozpočtu podporovat soukromé školky a jesle, když jsou kapacity státních na polovině? Proč rodiče volí finančně náročnější variantu? Hned zprvu bylo jasné, že toto téma je daleko obsáhlejší a problematičtější. Sílící nedůvěra ve státní vzdělávací systém. Stát alokuje do školství nemalé finanční prostředky, ale naprosto nesystémově. Pokud ředitel školy, v závalu všech dalších manažerských povinností, neřeší systém přerozdělování prémií na základě zpětné vazby na práci učitelů, peníze od státu rozdělí rovným dílem, svým oblíbencům nebo na základě dalších jednodušších kritérií. Celý systém je v tenzi. Z mnoha důvodů. Ty ale katalyzují rozdíly v poskytovaném vzdělávání. Je v této situaci, kdy ředitel musí uznat, že učitel učí hrozně, ale nemůže ho propustit, protože náhradu nesežene, prostor pro další formální systémové zásahy? Pro další byrokracii a kontrolu ředitelů? Jak tenhle začarovaný kruh mrzutostí přetnout? To bude výzva, které musíme čelit co nejdříve. Naštěstí existují modely, které nám poskytují naději na rychlou a efektivní změnu - restart českého školství cestou Kanady?

Památková komise

Dne 6.10. projednali členové komise za účasti p.náměstka JUDr.Bouzka aktualizaci Programu regenerace MPR ČB pro rok 2021. Z 16 podaných předběžných žádostí 15 doporučeno k zařazení do programu. Ona jediná nesplňovala parametry dotačního titulu minimální výší ceny realizovaných prací a to 50 000,-Kč.

“Dále byla diskutována problematika užitečnosti a potřebnosti zpracování tzv. Plánu péče o MPR dle schválené a platné metodiky. S ohledem na neznalost metodiky většiny členů komise bude téma po samostudiu znovu projednáno. Zároveň probíhá průběžně kontrola čerpání dotací na jednotlivých objektech”, glosuje činnost této komise Vladimír Musil.

Komise pro cestovní ruch

Komise se sešla 22. října a na programu bylo nastavení pravidel dotačního programu města a nastavení kontroly a hodnocení destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko. Tento bod byl jednohlasně schválen jen s minimem úprav oproti loňskému roku.

Druhý bod jednání otevřel náš člen komise Jaroslav Hansal, který z dostupných údajů na webu Destinační společnosti zjistil, že na Hluboké n. Vltavou se odehrály 4 eventy oproti 1 v Českých Budějovicích. Je tedy na místě požadovat bližší informace, co přineslo městu navýšení rozpočtu Destinační společnosti. Zástupci Destinační společnosti pravidelně neinformují komisi o činnosti. Dále komise nebyla doposud seznámena s obsahem studie „Posouzení potenciálu projektových záměrů pro oblast cestovního ruchu na turistické oblasti Budějovicko - Hlubocko“, která se bezprostředně týká Destinační společnosti. Na závěr diskuze komise pověřila předsedu získáním informací od Destinační agentury ČBHK o stavu získaných, odložených, připravovaných nebo zrušených eventů za rok 2020 a výhled eventů na rok 2021.

V další diskuzi se objevilo téma hausbotu, který se objevil na slepém rameni řeky Vltavy v těsné blízkosti kavárny Vlnna. Jelikož chybí podrobnější informace, shodla se komise, že na další jednání pozve jako hosta pana Jiřího Borovku. Zároveň vyvstala otázka, do jaké míry může město ovlivnit skladbu aktivit na řece v katastru města.


INFORMACE Z LISTOPADOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z pěti komisí města, které zasedly v listopadu k projednávání svých programů. A že bylo, i přes situaci s COVID 19, co probírat, se můžete sami přesvědčit v pravidelném reportu od pirátských členů komisí. Piráti pracují!

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice