splash image

Co v září projednávaly komise města

Zuzana Kudláčková | |

Komise jsou poradní orgán města. Každá komise má 11 členů a svou činnost vykonává 10 komisí dle různého zaměření. Město tak dostává informace a doporučení od komisí například pro dopravu, architekturu, školství…

Podívejme se, čemu se věnovaly jednotlivé komise v září očima pirátských členů.

Dopravní komise

“Na zářijové dopravní komisi byly důležitým tématem strategické stavby. Zejména aktuální stav okolo severní spojky, která byla nedávno medializována. Náměstek pro dopravu stručně a věcně obeznámil jaké budou další kroky k nápravě a optimisticky nastínil zpoždění výstavby o 8-10 měsících. Opoziční představitelé mluví o 2-3 letech. Dále byla panem Borovkou prezentována lodní doprava ve městě, její možnosti a omezení. Aktuálně se zvažuje stupeň integrace do stávajícího systému MHD. Dopravní komise dále řešila řadu připomínek občanů, které pak předává k řešení příslušnému odporu nebo k doplnění vyjádření útvaru hlavního architekta. Jedním z témat debaty byla I chybějící zpětná vazba z doporučení a opatření. Zejména jak a kým jsou prezentovány aktuální doporučení dopravní komise radě a jakým způsobem by měl být předseda nebo celá komise informována. Předmětem další schůzky bude nepochybně řešení strategických staveb (např. tunel pro nádražím, I. a II etapa Branišovská-Litvínovice) a zpětná vazba a efektivnost doporučení dopravní komise vč. realizačních opatření předaných na příslušný odbor”, informuje člen komise Pavel Maule.

Další informace budou dostupné v oficiálním zápise

Sportovní komise

Pavel Šramhauser komentuje dění v komisi: “Plánovaný program komise byl velmi rozsáhlý, ale nestihl se probrat celý. Časově náročný na jednání byl Strategický plán rozvoje sportu a plánování priorit, které jsou potřeba udělat nejdříve - akční plány. Měl jsem k diskuzi připraven návrh na změny v územním plánu, bohužel se na ně z časových důvodů nedostalo”.

Další informace budou dostupné v oficiálním zápise

Komise pro životní prostředí

“Jak to chodí na komisi pro životní prostředí…? Ve středu jsme si na zasedání vyslechli zajímavou přednášku, tentokrát o měření teploty ve městě z letadla i ze země. Dozvěděl jsem se několik nových věcí. Ale na účel, za kterým se scházíme, tedy radit radě města, co má v resortu životního prostředí dělat, se opět příliš nedostalo… jak je již v komisi zvykem, pokud nepřijdu s nějakým tématem k řešení. Příště se snad již dostane na moje návrhy na zlepšení dotačních titulů, což je jedna z mála našich skutečných pravomocí, nebo na prodiskutování konkrétních závazků měst, které vydávají v rámci tzv. vyhlašování klimatické nouze.”, glosuje Dan Leština.

Další informace budou dostupné v oficiálním zápise

Památková komise

“V září se památková komise nesešla, její zasedání je naplánováno až na 1.října. Program památkové komise reaguje na termínový kalendář výzev k dotačním titulům. Tentokrát to bude Program regenerace MPR pro rok 2020.”, oznamuje Vladimír Musil.

Další informace budou dostupné v oficiálním zápise

Bytová komise

“Vzhledem k prohlášení o mlčenlivosti člena bytové komise, nemůžu bohužel z činnosti bytové komise publikovat veřejně prakticky nic. Mohu jen konstatovat, že bytová komise funguje, pravidelně se schází a momentálně se pracuje na změnách pravidel pro přidělování bytů.”, objasňuje pravidla fungování bytové komise Zuzana Kudláčková.

Komise pro cestovní ruch

Jednání komise komentuje také Jaroslav Hansal:

Prvním bodem komise bylo průběžné vyhodnocení marketingových aktivit turistického portálu budejce.cz v roce 2019, které přednesl pan David Šťastný z agentury Good Agency. Bylo konstatováno, že většina průběžných hodnotících parametrů (návštěvnost, počet lajků…) je plněna.

Dále byla na programu snaha o změnu nastavených podmínek propagace turistického portálu budejce.cz. Zopakoval jsem svůj návrh požadavků, který jsme předložil na komisi dne 18.06.2019:

a) cílení online kampaní na blízké okolí

b) po splnění cílů, které jsou dané smlouvou, zbylé finanční prostředky použít na přímou propagaci webu budejce.cz (nikoliv Facebook a Instagram) ale např. využít AdWords kampaně ve vyhledávači Google. Z toho důvodu, že sociální sítě jsou pouze jedním z kanálů možné propagace a každý kanál má svou cílovou skupinu. Pan Šťastný, ze strany zhotovitele, oponoval, že cíle jsou plněny a v mnoha ohledech mají vyšší parametry, než je dáno smlouvou. Pan náměstek Vojtko doplnil, že se pracuje na marketingovém plánu cestovního ruchu města pro rok 2020, kde budou nadefinovány cíle, kterých chceme dosáhnout a bude zde zohledněno i stávající nastavení smlouvy marketingové podpory. Nedosáhl jsem tak bohužel změny v propagaci portálu budejce.cz, dle mého názoru jsou parametry smlouvy, která byla uzavřena s Good Agency v minulém volebním období, nastaveny nešťastně a neslouží dostatečně k propagaci města především směrem k zahraničním turistům.

Třetím bodem programu byly ubytovací poplatky pro rok 2020. Dojde k novelizaci Zákona o místních poplatcích, s platností od ledna 2020, a bude sloučen poplatek z ubytovací kapacity (v ČB ve výši 4,-) a za rekreační pobyt (v ČB ve výši 15,-) v jeden společný.

Vedoucí odboru, paní Sedláková, sdělila komisi, že vedení města na jednání Kolegia primátora projednávalo zrušení sezónních trhů (jarní a podzimní).

Další informace budou dostupné v oficiálním zápise

Komise pro architekturu a územní rozvoj

Velmi rozsáhlou a podrobnou zprávu z této komise připravil Filip Landa:

Komise se sešla 10. 9. 2019. Hlavním bodem programu, dohodnutým ještě před prázdninami, mělo být projednávání situace kolem územního plánu. Komise chtěla pozvat zástupce zpracovatele i pořizovatele k prezentaci jejich představ o zadání, podobě a procesu projednávání tohoto klíčového dokumentu pro rozvoj města. Zpracovatel územního plánu se ale nedostavil, protože vedoucí odboru územního plánování Ing. Lacina údajně sdělil předsedovi komise Ing. arch. Vodákovi, že jde o vícenáklady, a že by musel zhotoviteli proplatit cestu z Brna… (!) A tak se namísto územního plánu na komisi radši řešily veřejné záchody (viz níže)…

Současný stav: město podepsalo smlouvu se zhotovitelem (Institut regionálních informací Brno) a objednalo si služby externího konzultanta ÚP (Ing. arch. Pavel Grasse). V současné době vzniká zadání, které je stále možné připomínkovat. V souladu s výzvou odboru územního plánování proběhl sběr podnětů územních skupin. Dále vznikla pracovní skupina, která se měla sejít v týdnu 16.–20. 9. Ing. arch. Vodák bude informovat o jejím průběhu a pokusí se domluvit prezentaci zpracovatele na komisi. Snad se to tentokrát již zadaří. Ing. arch. Brůha připomněl, že součástí nabídkové ceny ve výběrovém řízení na zpracovatele územního plánu byla také nabídka hodinové sazby za činnost nad rámec zákonných povinností při zpracování ÚP, a že by pozvání na komisi měl zpracovatel ve vlastním zájmu akceptovat.

Následně byla diskutována tato témata:

 • Senovážné náměstí a dotační program pro období 2021–2029: Obecně lze říci, že řadu větších investic město nebude schopné zaplatit ze svého rozpočtu. Dotace mohou často pokrýt více než 50 % investice, ale pro jejich získání je potřeba mít připravené projekty (minimálně studie, ideálně DSP). Proto by mělo město v následujících dvou letech investovat alespoň do studií – zásobníku projektů; a následně z nich po upřesnění dotačních pravidel vytipovat takové, kde bude možné žádat. Pokud to neudělá, tyto peníze nedostane (řádově jde o stovky milionů Kč).
 • Stánek s občerstvením ve Stromovce
 • Nákup, darování a umisťování uměleckých děl
 • Zřízení pozice městského zahradníka (krajináře)
 • Oprava nádraží a přilehlého prostranství
 • Územní studie Čtyři Dvory a sociální bydlení
 • Park Dukelská: 10.září 2019 proběhlo zasedání poroty, jejíž jsem byl součástí. Jednomyslně byl vybrán nejvhodnější návrh. Výsledky bude schvalovat rada města a následně budou představeny veřejnosti. Pokud se s vítězem podepíše smlouva, je prvním krokem dopracování studie podle připomínek veřejnosti a předběžné projednání s dotčenými orgány. Podle poroty se tento formát u zakázky malého rozsahu osvědčil a doporučujeme ho používat dále.
 • Modrozelená infrastruktura
 • Dům umění
 • Koncepce fungování ÚHA a OÚP
 • Jihočeské divadlo
 • Rekonstrukce KD Slávie

Další informace budou dostupné v oficiálním zápise


INFORMACE Z LISTOPADOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z pěti komisí města, které zasedly v listopadu k projednávání svých programů. A že bylo, i přes situaci s COVID 19, co probírat, se můžete sami přesvědčit v pravidelném reportu od pirátských členů komisí. Piráti pracují!

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice