splash image

Budějovice pro všechny generace

Ivo Vlasatý | |

Moderní civilizovaná společnost stojí na kvalitních veřejných službách. Bez nich nemohou Budějovice udržitelně prosperovat, být soudržné, nazývat se vyspělým městem. V řadě oblastí doplácíme na zanedbání v předchozích dekádách. Je čas to napravit. Přitom musíme dlouhodobě hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Bez plýtvání, proti privatizaci zisků a socializaci nákladů!

Město, odkud mladí neutíkají

 • Vždy dostatek míst ve školkách. Školky nesmí být přeplněné. Připravíme je na přijímání dvouletých dětí. Nabídneme rodičům i možnost veřejných lesních školek a dětských skupin. Díky tomu nová místa zajistíme rychleji a levněji.
 • Kvalitní vzdělání a konec nesmyslné spádovosti základních škol. Budeme s řediteli pracovat na zlepšení kvality, zejména na školách s horší pověstí. Nabídneme třídy s prvky alternativní výuky. Přijímací řízení se přiblíží tomu do MŠ.
 • **Spolupráce s Jihočeskou univerzitou a vysokými školami. Podpora vědců, technologických inovací a start-upů. **
 • Dostupné sportovní vyžití a vstřícnost k nezávislé kultuře: studentské festivaly, hudební kluby, ochotnická divadla, …
 • Obnovíme Studentský parlament. Zřídíme pro něj internetové stránky a diskusní fórum, umožníme hlasování on-line. Nepřítomní členové budou zastupitelní náhradníky.

Důstojné stáří

 • Celoživotní vzdělávání ve spolupráci s neziskovými organizacemi i školami. Zkušenosti seniorů nepatří do starého železa, nově nabyté znalosti mohou uplatnit nejen v práci.
 • Mezigenerační komunitní centrum, kde se budou setkávat aktivity mládeže i seniorů.
 • Podpora aktivního stáří je přínosem pro kvalitu života, ale i zdraví (a tedy státní rozpočet). Dotační programy musí počítat i s podporou volnočasových aktivit občanů nad 65 let.
 • Hospicová péče a rozšíření kapacity domovů pro seniory. Vedle zajištění dostatku míst chceme zejména podporovat terénní péči a péči v rodinách.

Doprava s rozmyslem

 • Město si zaslouží moderní koncepci rozvoje dopravy. Do její přípravy od začátku zapojíme veřejnost i odborníky. Cílem je plán v základních obrysech podporovaný a dodržovaný stranami napříč spektrem i místními obyvateli.
 • Podporujeme dokončení dálničního obchvatu a dostavbu důležitých komunikací. Zaměříme se i na drobná opatření, která mohou zvýšit kapacitu křižovatek.
 • Rozvoj cyklostezek, cyklopruhů, pohodlná a bezpečná cyklistika. Urychleně realizujeme plán rozvoje cyklistické dopravy (cyklogenerel) pro každodenní dopravu uvnitř města.
 • MHD jako páteř dopravy. Hromadná doprava musí být pohodlná a spolehlivá. Podporujeme vyhrazené pruhy. Chceme skutečně funkční integrovaný dopravní systém. Nebudeme zdražovat jízdné, vyzkoušíme MHD zdarma. Více lidí v MHD znamená pohodlnější cestu pro ty, kdo musí autem.
 • Zastavíme financování letiště z městských peněz. V lepším případě přinese víc problémů, než užitku. V tom horším zůstane černou dírou na peníze daňových poplatníků.
 • A navíc: výstavba záchytných parkovišť, méně zbytečných semaforů a značek.

Bezpečí domova

 • Výběrové řízení na vrchního strážníka městské policie. Osobní ohodnocení strážníků za pozitivní přístup k občanům, ne jen rozdané pokuty.
 • Mapa kriminality a pozornost problémovým lokalitám – policie nesmí dopustit vznik míst nebo komunit, kde se nevymáhají zákony. Živnou půdou kriminality je sociální vyloučení a chudoba, nefunkční rodiny a drogové závislosti. Řešení těchto problémů je jediným dlouhodobě účinným řešením kriminality.
 • Dostupné bydlení pro mladé rodiny, seniory a lidi v bytové nouzi. Město musí znovu vytvořit dostatečný bytový fond – a to i výstavbou vlastních bytů. Pokud možno spolufinancovanou z rozpočtu příslušného ministerstva.
 • Předcházení sociálnímu vyloučení. Město nesmí nečinně přihlížet nebo dokonce podporovat sestěhovávání chudých a sociálně slabých. To vede ke vzniku problematických lokalit. Podporujeme činnost asistentů prevence kriminality.
 • Racionální přístup k drogovým závislostem: posílení prevence, zejména práce s dětmi z nefunkčních rodin. Dostupné kvalitní vzdělání a sportovní a kulturní vyžití. Podpora terénní práce se závislými. Posílení kapacit doléčovacího zařízení, chráněného bydlení, pomoc vyléčeným s návratem do života bez drog.
 • Město a policie musí důsledně vymáhat plošný zákaz heren, když byl zaveden.

A na závěr:

 • Vodovody a kanalizace do městských rukou. Model, kdy město správu přirozeného monopolu svěřuje soukromému provozovateli, a ten na něm vydělává, je podle nás netransparentní a nehospodárný. Budeme usilovat o ukončení této smlouvy. Kompetentní, poctivé a transparentní řízení teplárny.

INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z 5 proběhlých komisí rady města, které zasedly v září k projednávání svých programů.

Víceleté granty v ohrožení?

Na pondělním zastupitelstvu Jan Piskač upozornil na situaci s víceletými granty. Tento revoluční způsob financování projektů dotovaných městem byl v letošním roce svěřen k otestování kulturní komisi. Členové komise s žadateli o tyto granty odvedli spoustu poctivé práce, aby byly víceleté granty přiděleny těm správným uchazečům. Už i s ohledem na to, že se město uchází o kandidaturu na Evropské hlavní město kultury. A přidělení prostředků na delší než roční období by mohlo přinést nový impuls a jistotu zajímavým kulturním akcím. Po otestování myšlenky víceletého financování v kultuře by měly tento způsob od příštího roku přijmout i další komise (sportovní, sociální, cestovní ruch…).

Piráti z Českých Budějovic upozorňují na rozhodnutí rady města, která se i přes rozhodnutí zastupitelů nechce soudit o pozemky na Děkanských polích, celý případ se tak znovu otevře na jednání zastupitelstva

Na pondělním jednání Rady města České Budějovice byl zařazen bod týkající se sporu o pozemky na Děkanských polích. V této věci již Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo 10. května 2021 o podání žaloby, ale nyní chce rada města doporučila zastupitelstvu toto rozhodnutí revokovat na základě právního vyjádření, který však dle zastupitelského klubu Pirátů nepřinesl žádné nové relevantní informace. Piráti dále upozorňují, že se vůbec nejedná o spor restituční, tedy o církevní restituce, nýbrž o spor týkající se historického majetku města.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice