splash image

Budějovice pro všechny generace

Ivo Vlasatý | |

Moderní civilizovaná společnost stojí na kvalitních veřejných službách. Bez nich nemohou Budějovice udržitelně prosperovat, být soudržné, nazývat se vyspělým městem. V řadě oblastí doplácíme na zanedbání v předchozích dekádách. Je čas to napravit. Přitom musíme dlouhodobě hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Bez plýtvání, proti privatizaci zisků a socializaci nákladů!

Město, odkud mladí neutíkají

 • Vždy dostatek míst ve školkách. Školky nesmí být přeplněné. Připravíme je na přijímání dvouletých dětí. Nabídneme rodičům i možnost veřejných lesních školek a dětských skupin. Díky tomu nová místa zajistíme rychleji a levněji.
 • Kvalitní vzdělání a konec nesmyslné spádovosti základních škol. Budeme s řediteli pracovat na zlepšení kvality, zejména na školách s horší pověstí. Nabídneme třídy s prvky alternativní výuky. Přijímací řízení se přiblíží tomu do MŠ.
 • **Spolupráce s Jihočeskou univerzitou a vysokými školami. Podpora vědců, technologických inovací a start-upů. **
 • Dostupné sportovní vyžití a vstřícnost k nezávislé kultuře: studentské festivaly, hudební kluby, ochotnická divadla, …
 • Obnovíme Studentský parlament. Zřídíme pro něj internetové stránky a diskusní fórum, umožníme hlasování on-line. Nepřítomní členové budou zastupitelní náhradníky.

Důstojné stáří

 • Celoživotní vzdělávání ve spolupráci s neziskovými organizacemi i školami. Zkušenosti seniorů nepatří do starého železa, nově nabyté znalosti mohou uplatnit nejen v práci.
 • Mezigenerační komunitní centrum, kde se budou setkávat aktivity mládeže i seniorů.
 • Podpora aktivního stáří je přínosem pro kvalitu života, ale i zdraví (a tedy státní rozpočet). Dotační programy musí počítat i s podporou volnočasových aktivit občanů nad 65 let.
 • Hospicová péče a rozšíření kapacity domovů pro seniory. Vedle zajištění dostatku míst chceme zejména podporovat terénní péči a péči v rodinách.

Doprava s rozmyslem

 • Město si zaslouží moderní koncepci rozvoje dopravy. Do její přípravy od začátku zapojíme veřejnost i odborníky. Cílem je plán v základních obrysech podporovaný a dodržovaný stranami napříč spektrem i místními obyvateli.
 • Podporujeme dokončení dálničního obchvatu a dostavbu důležitých komunikací. Zaměříme se i na drobná opatření, která mohou zvýšit kapacitu křižovatek.
 • Rozvoj cyklostezek, cyklopruhů, pohodlná a bezpečná cyklistika. Urychleně realizujeme plán rozvoje cyklistické dopravy (cyklogenerel) pro každodenní dopravu uvnitř města.
 • MHD jako páteř dopravy. Hromadná doprava musí být pohodlná a spolehlivá. Podporujeme vyhrazené pruhy. Chceme skutečně funkční integrovaný dopravní systém. Nebudeme zdražovat jízdné, vyzkoušíme MHD zdarma. Více lidí v MHD znamená pohodlnější cestu pro ty, kdo musí autem.
 • Zastavíme financování letiště z městských peněz. V lepším případě přinese víc problémů, než užitku. V tom horším zůstane černou dírou na peníze daňových poplatníků.
 • A navíc: výstavba záchytných parkovišť, méně zbytečných semaforů a značek.

Bezpečí domova

 • Výběrové řízení na vrchního strážníka městské policie. Osobní ohodnocení strážníků za pozitivní přístup k občanům, ne jen rozdané pokuty.
 • Mapa kriminality a pozornost problémovým lokalitám – policie nesmí dopustit vznik míst nebo komunit, kde se nevymáhají zákony. Živnou půdou kriminality je sociální vyloučení a chudoba, nefunkční rodiny a drogové závislosti. Řešení těchto problémů je jediným dlouhodobě účinným řešením kriminality.
 • Dostupné bydlení pro mladé rodiny, seniory a lidi v bytové nouzi. Město musí znovu vytvořit dostatečný bytový fond – a to i výstavbou vlastních bytů. Pokud možno spolufinancovanou z rozpočtu příslušného ministerstva.
 • Předcházení sociálnímu vyloučení. Město nesmí nečinně přihlížet nebo dokonce podporovat sestěhovávání chudých a sociálně slabých. To vede ke vzniku problematických lokalit. Podporujeme činnost asistentů prevence kriminality.
 • Racionální přístup k drogovým závislostem: posílení prevence, zejména práce s dětmi z nefunkčních rodin. Dostupné kvalitní vzdělání a sportovní a kulturní vyžití. Podpora terénní práce se závislými. Posílení kapacit doléčovacího zařízení, chráněného bydlení, pomoc vyléčeným s návratem do života bez drog.
 • Město a policie musí důsledně vymáhat plošný zákaz heren, když byl zaveden.

A na závěr:

 • Vodovody a kanalizace do městských rukou. Model, kdy město správu přirozeného monopolu svěřuje soukromému provozovateli, a ten na něm vydělává, je podle nás netransparentní a nehospodárný. Budeme usilovat o ukončení této smlouvy. Kompetentní, poctivé a transparentní řízení teplárny.

Českobudějovičtí Piráti mají nový posudek týkající se vlastnictví pozemků na Děkanských polích

Pirátští zastupitelé v Českých Budějovicích pokračují v řešení situace týkající se pozemků na Děkanských polích. O celém případu informoval ve svém komentáři Josef Špak 24. března 2021. Na základě dotazů a připomínek zastupitelů si nyní zastupitelský klub Pirátů zadal ke zpracování shrnující odborný posudek od Marka Starého z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Obsahuje stručné a přehledné shrnutí předchozího posouzení téhož autora a nově reaguje mimo jiné na „Odbornou teoretickou studii Západočeské univerzity v Plzni“ a rozhodnutí soudů.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice